Pytania Sędziów RP do kandydatów na kandydatów na I Prezesa SN

5
(1)

Jaki jest Pani/Pana stosunek do uchwały 3 Izb SN z 23 stycznia 2020r. i w jaki sposób powinna być wykonywana?
Jaki jest Pani/Pana stosunek do orzeczenia zabezpieczającego TSUE zawieszającego stosowanie przepisów o Izbie Dyscyplinarnej i jak należy je wykonać?
Czy w Pani/Pana ocenie prerogatywa Prezydenta dotycząca mianowania na stanowisko sędziowskie oznacza, iż może on na stanowisko sędziego mianować kogokolwiek w dowolnej procedurze?
Te i inne pytania publicznie zadał w imieniu polskich sędziów prof. Krystian Markiewicz:

Szanowni Państwo Sędziowie Sądu Najwyższego,

Wybór I Prezesa Sądu Najwyższego, konstytucyjnego organu władzy sądowniczej ma znaczenie nie tylko dla Państwa, ale wszystkich obywateli, w tym sędziów pozostałych sądów Rzeczypospolitej Polskiej.
I Prezes Sądu Najwyższego powinien być AUTORYTETEM.
I Prezesem Najwyższego powinna być osoba, która bez wątpliwości jest SĘDZIĄ, gwarantuje apolityczność, cieszy się autorytetem w środowisku, której postawa moralna nie budzi najmniejszych zastrzeżeń.
Opinia społeczna ma prawo uzyskania informacji o kandydatach na urząd I Prezesa SN. Ostatnią okazją do tego jest dzisiejsze wysłuchanie kandydatów. W związku z powyższym prosimy Państwa Sędziów SN o zadanie Kandydatom pytań, które zostały przedstawione przez sędziów RP. Jesteśmy przekonani, że poznanie odpowiedzi na te pytania jest ogromnie ważne dla wielu Polaków.

Dr hab. prof. UŚ. Krystian Markiewicz
Prezes SSP IUSTITIA

Pytania Sędziów RP do kandydatów na kandydatów na I Prezesa SN

Pytania do wszystkich kandydatów:

 • Czy Pierwszym Prezesem SN, wzorem dla wszystkich sędziów, powinna być osoba, która po wydaniu uchwały 3 połączonych IZB SN z 23 stycznia 2020 r. mającej moc zasady prawnej narusza zasadę prawną podjętą przez kilkudziesięciu SSN i orzeka wbrew niej, jak sędzia M. Manowska, A. Tomczyński?
 • Czy Pierwszym Prezesem SN, w tak trudnych czasach walki władzy politycznej z władzą sądowniczą powinna zostać osoba, która utrzymuje kontakty towarzyskie z prominentnymi politykami, w tym z tym obecnym Prezydentem RP, i czy takie kontakty utrzymuje?
 • Czy Pierwszym Prezesem SN, wzorem dla wszystkich sędziów, powinny być osoby, które miały problemy dyscyplinarne i nie zostali uniewinnieni jak sędzia M. Manowska, T. Demendecki?
 • Czy Pierwszym Prezesem SN, może zostać osoba, co do której w nieodległym czasie TSUE i SN może przesądzić o tym, że nie jest sędzią?
 • Jak Pan/Pani ocenia sposób prowadzenia obrad ZO SSN przez Kamila Zaradkiewicza, który arbitralnie decyduje o wszystkich kwestiach pozbawiając znaczenia jakichkolwiek organów kolegialnych, nie poddając pod głosowanie wniosków składanych przez sędziów? Czy jest to to wzór , którym będą się kierować jako przyszli I Prezesi SN?
 • Czy L. Bosek, J. Misztal-Konecka, M. Manowska, T. Demendecki, A. Tomczyński w przypadku stwierdzenia przez TSUE wadliwości ich powołania na urząd sędziego złożą rezygnację z urzędu I Prezesa SN czy będzie konieczne odrębne postępowanie sądowe zmierzające do ich usunięcia z urzędu?
 • Czy zdaniem Kandydata fakt, że aż 10 spośród 15 sędziów-członków KRS w obecnym składzie nie dostałoby się do KRS, gdyby nie głosy poparcia pochodzące od sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości nie podważa niezależności tego organu od władzy politycznej?
 • Czy zdaniem kandydata
  • właściwe jest, że KRS w obecnym składzie wycofała się z oceny akt spraw prowadzonych przez kandydata do SN, względnie jego prac naukowych, przez co jedynym merytorycznym narzędziem oceny kwalifikacji kandydata pozostała trwająca przeciętnie kilkanaście minut rozmowa kwalifikacyjna?
  • jak kandydat ocenia fakt, że de facto wyłączono możliwość sądowej kontroli uchwał KRS o wyborze kandydatów do SN?
  • Czy właściwe jest, że wskutek wycofania się z oceny akt kandydatów do SN oraz wyłączenia możliwości zaskarżenia uchwały KRS o wyborze kandydatów poziom wymagań merytorycznych, żeby zostać sędzią Sądu Najwyższego jest znacznie niższy, niż żeby zostać sędzią najniższego szczebla?
  • Czy w związku z powyższym, w połączeniu z faktem, że czynnik polityczny miał decydujący wpływ na skład obecnego KRS (wybór przez Parlament członków-sędziów w dużej części wskazanych głosami poparcia sędziów delegowanych do MS) nie uzasadnia to przypuszczenia, że o wyborze kandydatów do SN przez obecny skład KRS decydowały względy pozamerytoryczne?
 • Czy kandydat uważa, że właściwa była dokonana w 2018 r. zmiana zasad konkursu do SN w taki sposób, że już w trakcie tego konkursu wyłączona została możliwość efektywnej kontroli sądowej uchwał KRS o wskazaniu kandydatów do SN?
 • Proszę opisać swoje osiągnięcia naukowe i wymienić kilka znaczniejszych publikacji naukowych?
 • Jaki jest Pani/Pana stosunek do uchwały 3 Izb SN z 23 stycznia 2020r. i w jaki sposób powinna być wykonywana?
 • Jaki jest Pani/Pana stosunek do orzeczenia zabezpieczającego TSUE zawieszającego stosowanie przepisów o Izbie Dyscyplinarnej i jak należy je wykonać?
 • Czy w Pani/Pana ocenie prerogatywa Prezydenta dotycząca mianowania na stanowisko sędziowskie oznacza, iż może on na stanowisko sędziego mianować kogokolwiek w dowolnej procedurze?
 • Czy zdaniem Pana/Pani nowa KRS została wybrana zgodnie z prawem krajowym i europejskim?
 • Czy w Pani/Pana ocenie obecne przepisy dotyczące wybrania sędziów w skład KRS są zgodne z Konstytucją RP?
 • Czy organ pełniący obecnie rolę Krajowej Rady Sądownictwa wybrany przez polityków realizuje konstytucyjne zadania w zakresie ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, a jeśli tak to na czym to obecnie polega?
 • Czy osoby wybrane przy udziale tzw. nowej KRS są sędziami?
 • Jak Pan/Pani postrzega rolę Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w Krajowej Radzie Sądownictwa?
 • Czy etyczne jest ubieganie się o awans sędziowski przez członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa w szczególności o awans do Sądu Najwyższego?
 • Czy kandydat zna zarzuty instytucji europejskiej m.in rady konsultacyjnej sędziów europejskich przy Radzie Europy wobec ustawy o zmianie usp i innych ustaw zwanej ustawą represyjną i czy je podziela?
 • Jakie ma Pan/Pani doświadczenie orzecznicze? W jakich wydziałach, jakich sądów?
 • W jakiej dziedzinie prawa jest Pan/Pani specjalistą?
 • Czy Pana/Pani zdaniem jest Pan/Pani autorytetem dla innych? Co o tym świadczy? Kto jest Pana/Pani autorytetem?
 • Jakie cechy predestynują Pana/Panią do pełnienia funkcji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego?
 • Dlaczego uważa Pan/Pani że jest najlepszym kandydatem na I Prezesa SN? W czym jest Pan/Pani lepszy od innych kandydatów?
 • Czy pełnił Pan/Pani funkcje administracyjne w sądzie? Jakiego szczebla?
 • Czy uważa Pan/Pani, że nadzór administracyjny nad sądami powinien sprawować IPSN czy też Minister Sprawiedliwości czy też inny organ i dlaczego?
 • Jaka jest Pana/Pani ocena obecnej pozycji samorządu sędziowskiego?
 • Jak Pan/Pani widzi swoją rolę jako I Prezesa SN stojącego na straży niezależności sądów?
 • Jaki jest Pana/Pani pomysł na odzyskanie zaufania społecznego przez wymiar sprawiedliwości? Co Pana/Pani zdaniem spowodowało spadek tego zaufania?
 • Jak Pan/Pani widzi funkcję IPSN w relacjach z sędziami SN?
 • Czy Pan/Pani uważa, że normy prawa europejskiego mają pierwszeństwo przed normami prawa krajowego, w tym konstytucyjnymi, czy odwrotnie?
 • Jaki jest pogląd Pana/Pani na kwestię publicznych wypowiedzi sędziów w sprawach ustrojowych w kontekście obrony niezależności sądownictwa oraz wolności i praw obywatelskich?
 • Co Pan/Pani sądzi o sposobie wyboru I Prezesa SN?
 • Co Pan/Pani sądzi o tzw. ustawie kagańcowej?
 • Co Pan/Pani zamierza zrobić w celu wykonania orzeczenia TSUE zawieszającego działalność ID SN i co zrobi w przypadku wydania przez TK orzeczenia, które stałoby w tej kwestii w sprzeczności z orzeczeniem TSUE?
 • Czy jako I Prezes SN będzie Pan/Pani respektował orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności te dotyczące Rzeczypospolitej Polskiej?
 • Czy jeśli zostanie Pan/Pani I Prezesem SN podejmie decyzję, by powróciły portrety byłych Prezesów, których usunięcie nakazał Przewodniczący Zaradkiewicz?
 • Jak Pan/Pani ocenia decyzje podjęte przez wykonującego obowiązki IPSN Kamila Zaradkiewicza, niezwiązane ze zwołaniem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN w celu wyboru kandydatów na IPSN?
 • Czy widzą Pan/Pani możliwość współpracy z politykami, którymi, w jakim celu i na jakich płaszczyznach?
 • Co Pan/Pani sądzi o aktualnej działalności orzeczniczej TK i jego prezesa?
 • Czy wobec poważnych wątpliwości prawnych co do osób powołanych na stanowiska sędziowskie z udziałem neo-KRS, także w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, o ważności wyborów powszechnych, w tym na urząd Prezydenta RP powinny orzekać te osoby, ew. czy nie powinien orzec Sąd Najwyższy w pełnym składzie ? (pytanie dotyczy stanu de lege lata i de lege ferenda).
 • Czy dostrzega Pan/Pani rozbieżności w wykładni przepisów prawa uzasadniające potrzebę skorzystania przez IPSN z uprawnienia z art. 83 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym przewidującego przedstawienie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w składzie 7 sędziów lub innym odpowiednim i jakiego zagadnienia prawnego dotyczyłby taki wniosek?
 • Czy art. 178 Konstytucji, zgodnie z którym sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu podlegają Konstytucji oraz ustawom, stanowi uzasadnienie dla rozproszonej kontroli konstytucyjnej. Czy taka kontrola powinna podlegać ograniczeniom, jeżeli tak – to jakim?
 • Czy dostrzega Pan/Pani potrzebę wzmocnienia udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Na czym miałyby polegać rozwiązania służące realizacji tego postulatu.
 • Jakie Pana/Pani zdaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły na wzmocnienie konstytucyjnych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów?
 • Na jakich zasadniczych elementach powinny opierać się właściwe relacje między władzą sądowniczą a pozostałymi władzami?

Pytania do kandydatów powołanych przy udziale obecnej KRS:

 • Czy nie obawia się Pan/Pani wpływu na decyzje związane z zarządzaniem Sądem Najwyższym polityków, z którymi powiązania umożliwiły im powołanie na stanowisko sędziowskie w SN?
 • Co Pan/Pani rozumie pod pojęciem sędziego upolitycznionego i jak w tym kontekście ocenia działalność orzeczniczą Julii Przyłębskiej oraz jej kontakty towarzyskie z politykami PiS?
 • Czy utrzymuje Pan/Pani kontakty towarzyskie z jakimikolwiek politykami?
 • Co Pan/Pani sądzi o wyłączaniu jawności rozpraw dyscyplinarnych, jakie widzi tego uzasadnienie, co z transparentnością, która miała być jednym z celów postępowań dyscyplinarnych?

Pytania do kandydatów orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych:

 • Jak oceniają Pan/Pani ustawę o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach na prezydenta RP z kwietnia br., w szczególności czy wybory przeprowadzone na podstawie tej ustawy spełniałyby kryteria konstytucyjne i tym samym, czy byłyby ważne?
 • Czy jest podstawa do odmowy rozpoznania protestów wyborczych zgłoszonych po 10 maja 2020?

Pytania do Pani J. Misztal-Koneckiej:

 • Jakiej odpowiedzi spodziewa się od TK na jej pytanie prawne dotyczące jej statusu jako osoby powołanej do Sądu Najwyższego, czy zadanie tego pytania było motywowane jej wątpliwościami co do tego statusu?

Pytania do Pani sędzi M. Manowskiej:

 • Czy osoby wybrane do Izby Dyscyplinarnej  mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu zważywszy na treść postanowienia TSUE z 8.04.2020 a także wyrok TSUE z 19.11.2019, uchwałę trzech połączonych izb SN z 23.01.2020?
 • Czy Trybunał Konstytucyjny jest uprawniony do oceny zgodności uchwał SN z Konstytucją?
 • Czy uważa, że sędzia może być wiceministrem sprawiedliwości i realizować program konkretnej partii politycznej a potem wrócić do bezstronnego orzekania?
 • Z jakich przyczyn nie zrezygnowała z funkcji Dyrektora KSSiP, która to Szkoła jest powiązana z Ministerstwem Sprawiedliwości, mimo sprzeciwu I Prezesa SN co do dodatkowego zatrudnienia i czy uważa, że to modelowe relacje między I Prezesem SN a sędzią?
 • Kandydatka przez wiele lat pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości, jej bezpośrednim przełożonym był minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, dzisiaj kandydatka m.in. pełni funkcję Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a zatem ściśle współpracuje z władzą wykonawczą, czy kandydatka nie dostrzega konfliktu w zakresie jej uczestnictwa w procedurze wyboru I Prezesa SN i działalności w organach bezpośrednio podległych władzy wykonawczej, a zachowaniem zasady niezależności i trójpodziału władz?
 • Kandydatka jako osoba piastująca stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zleciła zewnętrznej firmie działania dotyczące ściśle chronionych danych personalnych osób, które korzystały z platform szkoleniowych organizowanych w KSSiP. W procedurze tej nie zachowano klauzul bezpieczeństwa, przez co doszło do kradzieży danych osobowych osób.  Czy kandydatka osobiście nadzorowała migrację danych jakimi dysponuje KSSiP, jakie działania podjęła z chwilą ujawnienia kradzieży danych,
 • Obecnie prowadzone jest postępowanie in rem w fazie przygotowawczej  co do  postępowania związanego z popełnieniem przestępstwa kradzieży danych osobowych z serwerów zawierających te dane przez KSSiP – kandydatka jest Dyrektorem tej placówki, a zatem nie można wykluczyć, że może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej w związku z czynem z art. 231 k.k.. Czy jest właściwym wystartowanie w wyborach na  I Prezes SN przez osobę, wobec prawdopodobne jest postawienie zarzutów co do niedopełnienia obowiązków  jako funkcjonariusza publicznego, albowiem wobec osoby takiej mogą być podejmowane liczne działania ingerujące w niezależność i niezawisłość SN, w szczególności przez osoby dysponujące danymi osobowymi ukradzionymi z serwerów KSSiP, czy też przez organa ścigania?

Pytania do Pana T. Demenckiego:

 • Jak Pan postrzega rolę Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych?
 • Czy model urzędniczy, w kierunku którego zmierza w ostatnich latach zawód sędziego w Polsce, gwarantuje właściwą ochronę praw i wolności obywatela?
 • W jaki sposób zwiększyć udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości? Czy służą temu ograniczenia w udziale ławników w postępowaniu karnym i cywilnym? Czy jest Pan zwolennikiem Rady Społecznej przy KRS?
 • Jaki model egzekucji sądowej najlepiej służy ochronie prawnej obywateli?
 • Jak Pan ocenia obecny system, w którym drastycznie ograniczono samodzielność komorników, radykalnie zwiększono wielopoziomowy nadzór nad nimi, zmieniono system finansowania egzekucji przy jednoczesnym obciążeniu komorników kosztami prowadzenia kancelarii? Skutki tego są szczególnie widoczne w związku z epidemią koronawirusa. Bardzo wiele kancelarii ma kłopoty finansowe. Wielu komorników zapowiada likwidację kancelarii.
 • Jak Pan postrzega Sąd Najwyższy jako sąd europejski?
 • Jakie jest Pana doświadczenie orzecznicze i czy jest ono wystarczające do kierowania najważniejszym sądem w Polsce, który sprawuje nadzór judykacyjny nad wszystkimi sądami powszechnymi?
 • Jaki jest charakter Pana znajomości z byłym wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem, który według doniesień medialnych kierował grupą hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości? Od jak dawna Panowie się znacie i czy utrzymujecie stałe kontakty towarzyskie?
 • Czy przed nominacją do Sądu Najwyższego był Pan zaangażowany politycznie, w szczególności czy był Pan członkiem partii politycznej lub innej organizacji o charakterze politycznym?
 • Czy w czasie, gdy wykonywał Pan zawód komornika sądowego toczyły się przeciwko Panu postępowania dyscyplinarne lub odszkodowawcze a jeśli tak, to jaki był wynik tych postępowań?

Pytania do kandydata Adama Tomczyńskiego:

 • kandydat wielokrotnie w mediach społecznościowych nie będąc jeszcze sędzią SN zarzucał byłej I Prezes SN Małgorzacie Gersdorf działania o charakterze politycznym, wspieranie formacji politycznych przeciwnych PIS, co miało stać w sprzeczności z działalnością sędziego, czy też wprost angażowanie się polityczne – czy jako wielokrotny konsultant w Telewizji Republika, publicysta w „Do Rzeczy”, komentator życia publicznego i politycznego, piewca reform wprowadzanych w sądownictwie przez PIS i osoba jawnie udzielająca publicznie poparcia wszelkim inicjatywom obozu rządzącego nie widzi w takich działaniach, jako kandydat na I Prezesa SN sprzeczności i uchybień, na jakie powoływał się oceniając działalność byłej I Prezes SN Małgorzaty Gersdorf?
 • kandydat wielokrotnie aktywnie komentował działalność Sądu Najwyższego w mediach społecznościowych – w szczególności wyraził się następująco: „Bardzo dużo interesów załatwia się w sądzie w bufecie. Warto wiedzieć z kim pogadać, co powiedzieć. Wtedy jest łatwiej o awans. Tak się niestety dzieje” – czy zasada ta miała zastosowanie w ścieżce awansu kandydata do Sądu Najwyższego, czy jako kandydat na I Prezesa SN nadal uważa, że stwierdzenie powyższe jest aktualne – jak zamierza walczyć z tą patologią zwłaszcza w kontekście istotnej roli Krajowej Rady Sądownictwa w ścieżce awansowej sędziów?
 • kandydat  publicznie krytykował zawieszenie przepisów o wieku emerytalnym sędziów i pytania prawne Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  – stwierdzał: „Za takie orzeczenia wyrzuca się z pierwszego roku studiów. Za takie rzeczy nie dopuszcza się w ogóle do studiów” – czy kandydat dopuszcza w polskim systemie prawnym, a w szczególności w orzecznictwie SN możliwość odwołania się do orzecznictwa i dobrych praktyk stosowanych przez TSUE?
 • kandydat użył w mediach publicznych stwierdzenia:  „Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Donald Tusk, Maciej Lasek, prokuratorzy od ‘śledztwa’ – wypad pajace”, czy też „O opozycji nawet szkoda gadać. Intelektualne tuzy typu Grześ, Borysek i Michaś to ‘prawdziwi’ mężowie stanu-nadają się do polityki jak Ryśki” – biorąc nawet pod uwagę fakt, iż wypowiedzi te padły w chwili, gdy kandydat nie był jeszcze sędzią Sądu Najwyższego – to czy nie dyskwalifikują one ich autora jako kandydata na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego,
 • biorąc pod uwagę stwierdzenie zacytowane wobec byłego Prezydenta RP w punkcie 4 przez kandydata, czy użycie publicznie takich słów wobec konstytucyjnego organu władzy wykonawczej nie dyskwalifikuje autora takiej wypowiedzi, a wręcz kwalifikuje się do wszczęcia postępowania karnego w związku z publicznym znieważeniem organu władzy wykonawczej?
 • kandydat w styczniu 2005 r. złożył rezygnację ze stanowiska sędziego sądu powszechnego. Jako powód wskazał niemożność uzyskania środków utrzymania, ale w mediach nieoficjalnie w tle pojawia się sprawa prowadzona wobec sędziego tego samego sądu i wydziału (gospodarczego) Dariusza Czajki i stawiane temu sędziemu zarzuty o charakterze dyscyplinarnym, kandydat uczestniczył w kwestionowanych następczo postępowaniach upadłościowych wraz z ww. sędzią firm Eko-Mysiadło i spółki giełdowej CLiF, gdzie doszło do licznych nieprawidłowości,  Dariusz Czajka złożył urząd, a następczo był założycielem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (placówka prowadzona jest w pomieszczeniach po fabryce Leda, której upadłość też ogłosił Czajka), jak też był Prezesem Zrzeszenia Prawników Polskich – w  obu tych jednostkach kandydat prowadził wykłady, czy szkolenia blisko współpracując z Dariuszem Czajką – czy taka współpraca z osobą wysoce podejrzewaną o liczne nieprawidłowości podczas wypełniania służby sędziowskiej, która zrzeka się urzędu w przededniu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego z zaleceniem relegowania z zawodu i służby sędziowskiej) nie stawia pod wątpliwość kandydatury Adama Tomczewskiego?
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments