Olesno, Tychy, Opole, Lublin, Bełchatów: uchwały zebrań sędziów

4.7
(31)

Olesno

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 5 lutego 2020 roku

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Oleśnie w poczuciu odpowiedzialności za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, prawo stron do rozpoznania sprawy przez niezależny sąd sprzeciwia się upolitycznieniu sądów.

Wyrażamy krytyczne stanowisko wobec uchwalonej przez Sejm w dniu 20 grudnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w niej proponowane ograniczają samorządność sędziowską, podporządkowują wymiar sprawiedliwości władzy wykonawczej, zmierzają do zniweczenia doniosłości i skutków prawnych wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18 oraz uchwały połączonych Izb – Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020r.

Sprzeciwiamy się prezentowaniu w przestrzeni publicznej wypowiedzi, które zawierają nieprawdziwe tezy o sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz godzą wprost w dobre imię i godność osobistą sędziów.

Domagamy się respektowania orzeczeń sądowych oraz niezwłocznego przystąpienia do konstruktywnych, szeroko konsultowanych społecznie prac nad zgodną z Konstytucją ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, naprawy zniszczonych fundamentów demokratycznego państwa prawnego oraz rzeczywistych reform usprawniających funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Rejonowego w Oleśnie do niezwłocznego przesłania treści niniejszej uchwały Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu, Prezesowi Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego oraz zamieszczenia jej treści na internetowej stronie tutejszego Sądu.

Tychy

Uchwała nr 1
Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Tychach z 3 lutego 2020 roku

My, sędziowie Sądu Rejonowego w Tychach, wyrażamy sprzeciw wobec czynności dyscyplinarnych podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców w stosunku do sędziów biorących udział w wydaniu orzeczeń sądów powszechnych, uwzględniających stanowisko wyrażone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C 625/18. Istotą niezawisłości sędziowskiej –która niezmiennie pozostaje fundamentem naszej pracy – jest autonomiczne, pozbawione podległości służbowej i podporządkowania komukolwiek, wolne od nakazów czy wytycznych z jakiegokolwiek źródła, bezstronne i obiektywne rozstrzyganie spraw podlegających właściwości sądów, zgodnie z prawem, wiedzą i sumieniem każdego z nas. Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów z uwagi na treść orzeczeń, w wydaniu których brali udział, narusza zasady niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, chronione Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowami międzynarodowymi. Wyrażamy solidarność z sędziami dotkniętymi takimi postępowaniami dyscyplinarnymi.

Uchwała nr 2
Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Tychach z 3 lutego 2020 roku

Jako sędziowie Sądu Rejonowego w Tychach wyrażamy krytyczne stanowisko wobec regulacji prawnych zawartych w uchwalonej przez Sejm w dniu 20 grudnia 2019 roku ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Regulacje te m.in. wprowadzają dalsze ograniczenia autonomii samorządu sędziowskiego i pozbawiają jego organy realnego, istotnego wpływu na funkcjonowanie sądów, przewidują rygorystyczną odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i asesorów sądowych – z karą złożenia sędziego z urzędu włącznie – za ich działalność orzeczniczą, związaną z kontrolą skuteczności powołania innego sędziego lub umocowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, nadmiernie ingerują w prawa i wolności sędziów, nakładając na nich obowiązek pisemnego informowania o członkostwie w legalnie działających stowarzyszeniach, czy wreszcie pozbawiają kandydatów na stanowiska sędziowskie możliwości skutecznego odwołania od niekorzystnych dla nich uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących powołania na stanowiska sędziowskie. Jednocześnie wyrażamy sprzeciw przeciwko kwestionowaniu ważności uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Opole

Lublin

Uchwala nr 2
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Sądu Apelacyjnego w Lublinie
podjęta w dniu 31 stycznia 2020r.

w przedmiocie przeprowadzania konkursów na wolne stanowiska sędziowskie przed Krajową Radą Sądownictwa w aktualnym stanie prawnym.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji wskazuje, że w świetle Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r., jak również wielu uchwał zgromadzeń i zebrań sędziów, organ aktualnie sprawujący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa nie jest organem niezależnym od pozostałych władz i jako taki, nie wypełnia konstytucyjnych obowiązków stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Uczestniczenie w procedurze konkursowej na wolne stanowiska sędziowskie w aktualnej sytuacji prawnej i w atmosferze konfrontacyjnych wobec sędziów wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, nie da się pogodzić z zasadą niezależności i niezawisłości sędziowskiej.

Zgromadzenie Ogólne apeluje do kandydatów na stanowiska sędziowskie w ramach aktualnie toczących się procedur konkursowych o rozważenie cofnięcia swojej kandydatury w celu niedopuszczenia do przeprowadzenia konkursu przez organ aktualnie sprawujący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa.

Zgromadzenie Ogólne wskazuje ponadto, że zgodnie z art. 58 § 2 i 4 u.s.p. w obecnym stanie prawnym kandydatury są przedstawiane Krajowej Radzie Sądownictwa po zaopiniowaniu przez zgromadzenia sędziów. Tymczasem w ramach przeprowadzanych procedur konkursowych Zgromadzenia Ogólne podejmowały decyzję o czasowym odroczeniu opiniowania, co nie stanowiło odstąpienia od opiniowania, a jedynie jego odroczenie w czasie. Mimo to ich opinia była pomijana i kandydatury sędziów przedstawiane były Krajowej Radzie Sądownictwa pomimo braku opinii samorządu sędziowskiego.

Uczestniczenie w przeprowadzanych konkursach, pomimo braku opinii przedstawicieli samorządu sędziowskiego, stanowi świadome godzenie się na łamanie ustawy o ustroju sądów powszechnych i stanowi przyzwolenie na łamanie konstytucyjnej zasady niezależności i niezawisłości sędziowskiej.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego do opublikowania treści niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz przedstawienia jej do wiadomości Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkom Sejmu i Senatu, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesom Sądów Apelacyjnych.

Uchwala nr 3
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Sądu Apelacyjnego w Lublinie
podjęta w dniu 31 stycznia 2020r.

w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie niektórych ustaw uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2019r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji opiniuje negatywnie przedmiotową ustawę jako naruszającą wprost art. 10 oraz art. 178 Konstytucji RP, stanowiących, że prawo ustroju sądów powszechnych powinno być stanowione z poszanowaniem zasady trójpodziału i równoważenia władz oraz zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zgromadzenie apeluje do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy i zainicjowanie procesu legislacyjnego zmierzającego do rzeczywistej reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce z zachowanie standardów demokratycznego państwa prawa przewidzianych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Traktacie Unijnym.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego do opublikowania treści niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz przedstawienia jej do wiadomości Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej , Marszałkom Sejmu i Senatu , Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa , Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesom Sądów Apelacyjnych.

Bełchatów

UCHWAŁA Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku

Sędziowie Sądu Rejonowego w Bełchatowie w uchwale z dnia 30 stycznia 2020 r. wezwali sędziów wybranych do KRS przez Sejm do natychmiastowej rezygnacji z pełnienia funkcji w tym organie.
Jednocześnie Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Bełchatowie negatywnie zaopiniowało informację roczną o działalności Sądu Rejonowego, a tym samym negatywnie oceniło sposób wykonywania obowiązków przez prezesa tego sądu Roberta Sobczaka, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 30 stycznia 2020 roku

W związku z uchwałą połączonych Izb – Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku o rozstrzygnięciu rozbieżności wykładni prawa – Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Bełchatowie, wzywa sędziów zasiadających w Krajowej Rady Sądownictwa wybranych przez Sejm RP do natychmiastowej rezygnacji z pełnienia funkcji w tym organie.

Sędziowie ci bowiem w Krajowej Radzie Sądownictwa są przedstawicielami partii politycznych a nie sędziów, czego wymaga art. 187 Konstytucji RP. Niekonstytucyjne obsadzenie tego organu przyczyniło się do największego chaosu w historii sądownictwa niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 31

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
TJ

Miejscowość nazywa się Olesno. Nie Oleśno.