Manifest hiszpańskich sędziów w obronie polskich sędziów i sądów

4.9
(27)

W nawiązaniu do procedowanych zmian legislacyjnych bezpośrednio wpływających na niezależność polskiego sądownictwa, hiszpańskie stowarzyszenia sędziowskie w składzie:Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Victoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente, wystosowują manifest o poniższej treści:

1. Musimy pamiętać, że bez niezależności sądownictwa nie ma demokracji, ponieważ stanowi ona niezbędny element każdego państwa demokratycznego i praworządnego. Niezależność sądownictwa wynika z zasady rójpodziału władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

2. Ostatnio polski rząd przedstawił Parlamentowi projekt nowej ustawy, która nakłada na sędziów nowe ograniczenia, które wpływają zarówno na przebieg postępowania sądowego, jak i na działalność publiczną sędziów. Reforma ta ma na celu odwołanie każdego sędziego, który kwestionuje kompetencje nowoutworzonych organów sądowych. Takie działania zostały podjęte pomimo tego, że TSUE w wyroku z 19 listopada 2019 r. (C-585/2018,TSUE C-624/18 i C-625/18) skrytykował reformę sądownictwa i uznał, że nowe regulacje przyjęte w lipcu 2017 r., odnoszące się do wieku emerytalnego sędziów i prokuratorów, są sprzeczne z prawem unijnym. Wszystkie te działania naruszają zasadę nieusuwalności sędziów, która stanowi warunek konieczny do zachowania zasady niezależności władzy sądowniczej.

3. Podobnie, orzeczenie polskiego Sądu Najwyższego uznało nowo utworzoną Krajową Radę Sądownictwa za niekonstytucyjną, ponieważ nie jest ona niezależna od władzy politycznej. Warto zaznaczyć, że Bruksela podjęła w 2017 r. decyzję o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 7 Traktatu z Lizbony przeciwko Polsce.

4. Uważamy, że działania podjęte przez polską władzę wykonawczą, a w szczególności ostatnie decyzje, są sprzeczne z prawem unijnym i negatywnie wpływają na jeden z podstawowych filarów demokracji jakim jest niezależność wymiaru sprawiedliwości od innych władz.

5. Chcemy wyrazić nasze bezwarunkowe poparcie przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, którzy nieustannie poddawani są kolejnym atakom na niezawisłość sędziów i niezależność wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie podkreślamy, że gwarancje istnienia demokracji w państwie mogą być zachowane tylko przy niezależnym sądownictwie.

6. Z tych wszystkich powodów potępiamy restrykcje wprowadzane przez polską władzę wykonawczą, które uderzają w polskich sędziów i apelujemy o zagwarantowanie niezależności sądownictwa w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wymaga to podjęcia niezbędnych środków, aby sędziowie nadal byli gwarantami korzystania z podstawowych praw i wolności obywateli.

Madryt, 19 grudnia 2019 r.
Asociación Profesional de la Magistratura
Asociación Judicial Francisco de Vitoria
Juezas y Jueces para la Democracia

Tekst oryginalny:

“COMUNICADO AAJJ EN DEFENSA DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS POLACOS

Las asociaciones Judiciales españolas Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Victoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente, ante las recientes noticias difundidas en torno a las reformas en trámite en Polonia que afectan directamente a la independencia Judicial queremos poner de manifiesto:

1. Que debemos recordar que sin independencia judicial no existe democracia, por constituir aquella un requisito indispensable de todo Estado social, democrático y de derecho. Sobre la independencia judicial descansa inexorablemente la garantía de separación de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

2. Recientemente el Gobierno polaco ha enviado al Parlamento un proyecto de ley para imponer nuevas restricciones, tanto sobre las actuaciones judiciales como sobre la actividad pública de los Jueces y Juezas. Esta reforma persigue destituir a todo juez/za que discuta la autoridad de los nuevos órganos judiciales creados por el Gobierno. Todo ello a pesar de que el Tribunal de la UE en la sentencia 19 de noviembre de 2019 (C-5585/2018 C-624/18 y C-625/18) ha criticado la reforma judicial y ha considerado que las normas polacas relativas a la edad de jubilación de los miembros de las carreras Judicial y Fiscal, adoptadas en julio de 2017, son contrarias al Derecho de la Unión. Todas estas medidas afectan a la inamovilidad de los Jueces/zas, presupuesto indispensable para toda independencia judicial.

3. En igual sentido, la sentencia del Tribunal Supremo polaco ha declarado inconstitucional el Consejo de la Magistratura recientemente creado al considerar que no ofrece garantías de independencia respecto al poder político. A ello se añade que Bruselas decidió ya en el 2017 activar el procedimiento del artículo 7 del Tratado Europeo contra Polonia

4. Que las medidas que se han venido adoptando por el ejecutivo polaco y en especial las últimas decisiones contravienen el derecho comunitario y afectan gravemente a uno de los pilares básicos de toda democracia, la independencia judicial.

5. Queremos mostrar nuestro apoyo incondicional a los miembros del poder Judicial Polaco que vienen sufriendo continuos ataques a la independencia judicial, recalcando que solo con un poder judicial independiente pueden existir las garantías necesarias para que exista una auténtica democracia.

6. Por todo ello, condenamos las restricciones llevadas a cabo por el ejecutivo Polaco contra los Jueces/zas y reclamamos que se garantice la independencia Judicial en los Estados miembros de la Unión Europea. Ello requiere adoptar las medidas necesarias a tal fin, para que los Jueces/zas y Magistrados/das continúen siendo los garantes del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

Madrid, 19 de diciembre de 2019.

Asociación Profesional de la Magistratura

Asociación Judicial Francisco de Vitoria

Juezas y Jueces para la Democracia”

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 27

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments