Sędziowie administracyjni – również…

5
(5)

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie powstrzymania się od opiniowania i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Na podstawie art. 24 § 4 pkt 7 w związku z pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167), uchwala się, co następuje:

Kierując się troską o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na wolne stanowiska sędziowskie, w poczuciu odpowiedzialności za realizację prawa stron do rozpoznania sprawy przez prawidłowo ustanowiony sąd oraz odpowiedzialności za zgodne z regułami prawa funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości

biorąc pod uwagę, że:

zgodnie z art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony;

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84 ze zm.), do kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa należy między innymi rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach administracyjnych oraz przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów w sądach administracyjnych,

zgodnie z art. 24 § 4 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego, a także

mając na względzie, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpoznając sprawy, stosuje prawo Unii Europejskiej i rozstrzyga o prawach i wolnościach gwarantowanych przez prawo Unii,

kierując się zasadami wynikającymi z art. 4 ust. 3 akapit 2 i art. 19 ust. 1 akapit 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a w konsekwencji uwzględniając stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarte w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r. wydanym w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, a także mając na uwadze wydany w związku z powołanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. sygn. akt III PO 7/18, oddalający wniosek prezesa  Izby  Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2018 r. o przekazanie sprawy według właściwości do Izby Dyscyplinarnej oraz uchylający uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 lipca 2018 r. w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, z uwagi na stwierdzenie, między innymi, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, jak również podzielając wątpliwości wyrażane w tym względzie przez organy innych sądów w Polsce,

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie powstrzymuje się od opiniowania i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w postępowaniu wszczętym na skutek obwieszczenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2018 r. (M. P. poz. 1043) – do czasu ustawowego ukształtowania pozycji Krajowej Rady Sądownictwa w sposób gwarantujący wypełnianie jej konstytucyjnej roli oraz jej powołania w nowym składzie.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do opublikowania niniejszej uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments