A sędziowie swoje: Rzeszów, Słupsk i Radom

4.6
(5)

Przedstawiamy kolejne uchwały samorządów sędziowskich w sprawie ostatnich wydarzeń, inicjatyw legislacyjnych, wszczętych postępowań przeciwko nieposłusznym władzy sędziom, w obronie sędziego Pawła Juszczyszyna i innych szykanowanych sędziów

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie podjęta w dniu 13 grudnia 2019r.

My, sędziowie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, mając na uwadze konstytucyjny podział władz, odpowiedzialność za zgodne z regułami prawa funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, prawo stron do rozpoznania sprawy przez sąd prawidłowo umocowany, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w dniu 19 listopada 2019 r., w sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18 oraz wyrok Sądu Najwyższego Izby Pracy z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie III PO 7/18:

• wzywamy do respektowania prawa sądów do badania, czy sąd, w którego składzie zasiadają osoby powołane w procedurze z udziałem aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa, jest sądem prawidłowo obsadzonym, spełniającym kryteria niezależności i niezawisłości,
• wzywamy sędziów, wybranych na członków aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa przez władzę ustawodawczą, do złożenia rezygnacji z członkostwa w tym organie,
• wzywamy władzę ustawodawczą i wykonawczą do bezzwłocznego podjęcia działań naprawczych, w tym inicjatyw ustawodawczych umożliwiających powołanie Krajowej Rady Sądownictwa spełniającej wymóg niezależności,
• wzywamy prezesów sądów i przewodniczących wydziałów do podjęcia działań, które zapewnią, by do czasu ostatecznego wyjaśnienia statusu sędziów powołanych na skutek wskazania aktualnej Krajowej Rady Sądownictwa, nie zapadały orzeczenia z ich udziałem,
• wzywamy sędziów nominowanych przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym kształcie do powstrzymywania się od wydawania orzeczeń kończących postępowanie do czasu ostatecznego wyjaśnienia ich statusu jako sędziów, lub do czasu sanacji wydanych przez neoKRS decyzji,
• wzywamy do zaprzestania akcji oczerniania i obrażania sędziów Rzeczypospolitej Polskiej,
• wzywamy do zaprzestania bezprawnych działań Rzecznika Dyscyplinarnego i jego Zastępców, wymierzonych w prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” sędziego Krystiana Markiewicza i sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka występujących w obronie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, w sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna w związku z jego wystąpieniem do Kancelarii Sejmu o udostępnienie list poparcia kandydatów do aktualnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa, w sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie Wojciecha Maczugi, Rafała Lisaka i Kazimierza Wilczka, w związku z ich wystąpieniem w celu weryfikacji prawidłowości powołania sędziego, który orzekał w pierwszej instancji, w sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach Aleksandry Janas, Ireny Piotrowskiej i Grzegorza Misina którzy wystosowali pytanie do Sądu Najwyższego czy sądy w skład których wchodzą sędziowie powołani przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa są sprzeczne z ustawą, a także wobec coraz liczniejszej grupy niewymienionych tu z imienia i nazwiska sędziów, dla których rota ślubowania złożonego przed Prezydentem RP nie jest frazesem.

Polscy sędziowie są sędziami Unii Europejskiej. W konsekwencji są zobowiązani do bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego. Podjęte już przez nich działania i wystąpienia, jak i te które nastąpią w przyszłości, mają i będą mieć na celu weryfikację prawidłowości powołania sędziów, którzy orzekali lub mają orzekać w sądach pierwszej czy drugiej instancji.
Tym samym realizują wytyczne zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r.

Za pogwałcenie niezawisłości sędziowskiej uznajemy odwołanie sędziego Pawła Juszczyszyna z delegacji do sądu okręgowego, zawieszenie go w pełnieniu obowiązków sędziowskich, a także wszczęcie wobec wszystkich wymienionych sędziów postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych. Nie ulega dla nas wątpliwości, że działania te mają zarazem na celu zastraszenie pozostałych polskich sędziów w celu uniemożliwienia im wykonania wyroku Trybunału Luksemburskiego, a w konsekwencji ich politycznego uzależnienia od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

W sytuacji, gdy docierają do nas informacje o pracach, nad przepisami umożliwiającymi karne i dyscyplinarne ściganie sędziów za orzeczenia niewygodne dla władzy wykonawczej (w tym treść projektu grupy posłów ustawy „o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw” z dnia 12.12.2019r. druk nr 69), gdy najwyżsi funkcjonariusze państwa nie wahają się publicznie obrażać sędziów, musimy zdecydowanie zaprotestować i z całą mocą oświadczyć, że niezależnie od tych działań, od konsekwencji które mogą nas spotkać, zawsze będziemy stać na straży prawa, niezawisłości sędziów i niezależności sądów,
a w konsekwencji na straży niezbywalnych praw obywatelskich.

UCHWAŁA nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2019 roku

My, Sędziowie Sądów Okręgu Słupskiego domagamy się:

1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna;
2. podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do takiego ukształtowania postępowania dyscyplinarnego
wobec sędziów sądów powszechnych, które zapewni standard rzetelnego postępowania i prawa do obrony, przy całkowitym wyeliminowaniu wpływu czynnika politycznego, jakim jest władza wykonawcza, na kształt tego postępowania, wybór, skład i strukturę organów je prowadzących oraz skład i strukturę sądów dyscyplinarnych, a także do likwidacji sądu specjalnego do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, jakim obecnie jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego;
3. zaprzestania wszelkich działań dyscyplinarnych wobec sędziów podejmowanych w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, wypowiedziami w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz działalnością edukacyjną;
4. wykonania wyroków WSA w Warszawie z 29 sierpnia 2018 roku i NSA z 28 czerwca 2019 roku poprzez niezwłoczne ujawnienie list poparcia udzielonego przez sędziów członkom KRS będących sędziami oraz udostępnienie ich Zgromadzeniu;
5. respektowania orzeczeń sądów polskich i Unii Europejskiej, w szczególności wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku oraz wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku w sprawie III PO 7/18.
6. niezwłocznego wykonania przez Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, prezesów sądów rejonowych Okręgu Słupskiego -przywołanego wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku poprzez podjęcie wszelkich środków zapewniających skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii, a sprecyzowanych w wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku.

Apelujemy do wszystkich sędziów Okręgu Słupskiego o powstrzymanie się do czasu ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z wymogami prawa unijnego i Konstytucji RP od udziału w procedurze konkursowej oraz o nieprzyjmowanie nominacji, które mogą być obciążone wadą prawną.
Zwracamy się też do wszystkich sędziów, którzy otrzymali nominacje wskutek rekomendacji organu, który zastąpił Krajową Radę Sądownictwa, często bez opinii Kolegium Sądu Okręgowego i samorządu sędziowskiego, a nawet wbrew tej opinii, o wstrzymanie się od wykonywania obowiązków sędziowskich.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 grudnia 2019 r.

1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu:
– w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach o sygnaturach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, a także wyrokiem Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie o sygnaturze III PO 7/18, podzielając w pełni stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w ustnych motywach wyroku, że Krajowa Rada Sądownictwa w kształcie i składzie powołanym w marcu 2018 roku nie jest organem niezależnym od władzy wykonawczej i ustawodawczej, a także nie spełnia konstytucyjnej roli stania na straży niezależności sądów, zaś proces nominacyjny przy udziale tak ukształtowanego organu obarczony jest wadą wpływającą na prawidłowe ukształtowanie składu sądu zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na wolne stanowiska sędziów sądów rejonowych przedstawionych Zgromadzeniu w dniu 13 grudnia 2019 roku do Sądu Rejonowego w Radomiu, Sądu Rejonowego w Kozienicach, Sądu Rejonowego w Grójcu do czasu wykonania przez władzę ustawodawczą przywołanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego, w szczególności ustawowego ukształtowania pozycji Krajowej Rady Sądownictwa w sposób gwarantujący wypełnianie jej konstytucyjnej roli oraz jej powołania w nowym składzie,

2. Na podstawie art. 58 § 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu odmawia przekazania Prezesowi Sądu Okręgowego w Radomiu zgłoszonych kandydatur na stanowisko sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu przedstawionych Zgromadzeniu w dniu 13 grudnia 2019 roku,

3. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wzywa organy władzy ustawodawczej i wykonawczej do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygnaturze II SA/Wa 484/18 i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie o sygnaturze I OSK 4282/18, poprzez niezwłoczne ujawnienie list poparcia udzielonego przez sędziów członkom nowej Krajowej Rady Sądownictwa, będącym sędziami, a także respektowania orzeczeń sądów polskich i Unii Europejskiej, w szczególności wskazanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. i Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r.,

4. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wzywa przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do niezwłocznego podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do ukształtowania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w sposób, który zapewni standard rzetelnego postępowania i prawa do obrony, przy całkowitym wyeliminowaniu wpływu czynnika politycznego, jakim jest władza wykonawcza, na kształt tego postępowania, wybór, skład i strukturę organów je prowadzących oraz skład i strukturę sądów dyscyplinarnych, a także do likwidacji sądu specjalnego do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, jakim obecnie jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego,

5. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wzywa przedstawicieli władzy wykonawczej i Rzeczników dyscyplinarnych wszystkich szczebli do zaprzestania wszelkich działań dyscyplinarnych wobec sędziów, podejmowanych w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, działalnością w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz działalnością edukacyjną. Jednocześnie Zgromadzenie wyraża swą solidarność z sędziami, których dotykają opisane działania,

6. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu do opublikowania podjętej Uchwały na stronie internetowej Sądu oraz przekazania jej do wiadomości Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Rzecznikowi Prawa Obywatelskich, Prezesom Sądów Apelacyjnych, Prezesom Sądów Okręgowych, Prezesom Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Izby Radców Prawnych, Prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Prezesowi Stowarzyszenia Sędziów „Themis”.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments