Sędziowie Okręgu Gliwickiego solidaryzują się z sędziami represjonowanymi i sprzeciwiają się chaosowi prawnemu

3.5
(2)

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Gliwickiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Gliwickiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Gliwickiego, kierując się troską o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, mając na uwadze konieczność zapewnienia każdemu prawa do rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd, w związku z treścią orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie III Po 7/18, wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiska sędziów do czasu wyłonienia Krajowej Rady Sądownictwa spełniającej warunki niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Jednocześnie, mając na względzie potrzebę przeciwdziałania stanowi chaosu i niepewności w działaniu wymiaru sprawiedliwości, apelujemy do:

– Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach o nieopiniowanie kandydatów na sędziów,

– Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach o nieprzedstawianie kandydatów Krajowej Radzie Sądownictwa w jej obecnym kształcie,

– kandydatów biorących udział w konkursach o rezygnację z dalszego w nich udziału,

– sędziów powołanych w drodze procedury z udziałem tzw. neo -KRS o powstrzymanie się od orzekania.

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Gliwickiego z 12 grudnia 2019 r.

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r., wydanym w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18, C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 roku wydanym w sprawie III PO 7/18, nie budzi już wątpliwości, że Krajowa Rada Sądownictwa, w obecnym składzie nie jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Również Izba Dyscyplinarna działająca przy Sądzie Najwyższym nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a tym samym nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego.

Mając na uwadze, że wykładnia zawarta w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2019 r. wiąże każdy sąd w Polsce, a także każdy organ władzy państwowej, wyznaczając jednoznaczny i precyzyjny standard oceny niezawisłości i bezstronności sądu, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej w tym w Polsce, w trosce o dobro wymiaru sprawiedliwości, celem uniknięcia pogłębiania się stanu chaosu i niepewności, żądamy od władzy wykonawczej i ustawodawczej podjęcia działań zmierzających do uchwalenia regulacji prawnych dotyczących KRS i odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów zgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i prawem europejskim oraz wyłonienia KRS spełniającego wymóg niezależności od władzy politycznej.

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Gliwickiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Sędziowie okręgu gliwickiego wyrażają stanowczą dezaprobatę wobec prób wpływania przez władzę polityczną na działalność orzeczniczą sądów, a tym samym prób naruszania wyrażonej w art. 178 ust 1 Konstytucji RP zasady niezawisłości sądów. Solidaryzujemy się ze wszystkimi sędziami, którzy w związku z podejmowanymi czynnościami orzeczniczymi lub działaniami zmierzającymi do ochrony praworządności i niezawisłości sądów, zostali dotknięci represjami – w szczególności z sędziami Pawłem Juszczyszynem i Krystianem Markiewiczem oraz sędziami Sądu Apelacyjnego w Katowicach Aleksandrą Janas, Ireną Piotrowską i Grzegorzem Misiną.

Uchwała nr 4

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Gliwickiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

W nawiązaniu do uchwały nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15 października 2019r. dotyczącej zobowiązania Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia udziału i roli wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach SSR del. Ireneusza Wiliczkiewicza w zamkniętym forum „Kasta” na komunikatorze Whatsapp, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Gliwickiego ponownie zobowiązuje do podjęcia takich czynności i poinformowania o tym Zgromadzenia.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments