Sędziowie Apelacji Gdańskiej nie będą opiniować. Żądają przywrócenia sędziego Pawła Juszczyszyna

4.6
(13)

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z 7 grudnia 2019 roku

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej

z 7 grudnia 2019 roku

w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do objęcia urzędu sędziego

  1. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej:

– mając na uwadze treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 5 grudnia 2019 r. w sprawie o sygnaturze III PO 7/18,

– podzielając jednocześnie w pełni stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w ustnych motywach wskazanego wyroku, że Krajowa Rada Sądownictwa w kształcie i składzie powołanym w marcu 2018 roku nie jest organem niezależnym od władzy wykonawczej i ustawodawczej, a także nie spełnia konstytucyjnej roli stania na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów, zaś proces nominacyjny przy udziale tego organu obarczony jest wadą wpływającą na prawidłowe ukształtowanie składu sądu zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 45 Konstytucji RP, art. 47 KPP UE oraz art. 6 EKPC, wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziów sądów Apelacji Gdańskiej do czasu wykonania przez władzę ustawodawczą przywołanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza ustawowego ukształtowania pozycji Krajowej Rady Sądownictwa w sposób gwarantujący wypełnianie jej konstytucyjnej roli stania na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów oraz jej powołania w nowym składzie.

  1. Na podstawie art. 58 § 2 i 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej odmawia przekazania Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zgłoszonych kandydatur na stanowisko sędziów sądów okręgowych Apelacji Gdańskiej i Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawionych Zgromadzeniu w dniu 7 grudnia 2019 roku.
  1. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do niezwłocznego opublikowania treści niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz do przedstawienia jej do wiadomości Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości, prezesom wszystkich sądów Apelacji Gdańskiej, a za ich pośrednictwem wszystkim sędziom Apelacji Gdańskiej, upoważniając jednocześnie każdego z przedstawicieli sądów Apelacji Gdańskiej do rozpowszechniania niniejszej uchwały.

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej

z 7 grudnia 2019 roku

My, Sędziowie Sądów Apelacji Gdańskiej domagamy się:

  1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna;
  1. podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do takiego ukształtowania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów sądów powszechnych, które zapewni standard rzetelnego postępowania i prawa do obrony, przy całkowitym wyeliminowaniu wpływu czynnika politycznego, jakim jest władza wykonawcza, na kształt tego postępowania, wybór, skład i strukturę organów je prowadzących oraz skład i strukturę sądów dyscyplinarnych, a także do likwidacji sądu specjalnego do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, jakim obecnie jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego;
  1. zaprzestania wszelkich działań dyscyplinarnych wobec sędziów podejmowanych w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, wypowiedziami w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz działalnością edukacyjną;
  1. wykonania wyroków WSA w Warszawie z 29 sierpnia 2018 roku i NSA z 28 czerwca 2019 roku poprzez niezwłoczne ujawnienie list poparcia udzielonego przez sędziów członkom KRS będącym sędziami oraz udostępnienie ich Zgromadzeniu;
  1. respektowania orzeczeń sądów polskich i Unii Europejskiej, w szczególności wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku oraz wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku w sprawie III PO 7/18.
  1. od Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, prezesów sądów okręgowych i sądów rejonowych Apelacji Gdańskiej – niezwłocznego wykonania przywołanego wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku poprzez podjęcie wszelkich środków zapewniających skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii, a sprecyzowanych w wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku;

Apelujemy do wszystkich sędziów Apelacji Gdańskiej o powstrzymanie się do czasu ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z wymogami prawa unijnego i Konstytucji RP od udziału w procedurze konkursowej oraz o nieprzyjmowanie nominacji, które mogą być obciążone wadą prawną.

Zwracamy się też do wszystkich sędziów, którzy otrzymali nominacje wskutek rekomendacji organu, który zastąpił Krajową Radę Sądownictwa, często bez opinii Kolegium Sądu Apelacyjnego i samorządu sędziowskiego, a nawet wbrew tej opinii, o wstrzymanie się od wykonywania obowiązków sędziowskich do czasu zrealizowania punktu 2 uchwały.

. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do niezwłocznego opublikowania treści niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz do przedstawienia jej do wiadomości Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości, prezesom wszystkich sądów Apelacji Gdańskiej, a za ich pośrednictwem wszystkim sędziom Apelacji Gdańskiej, upoważniając jednocześnie każdego z przedstawicieli sądów Apelacji Gdańskiej do rozpowszechniania niniejszej uchwały.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 13

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments