Przywrócić Pawła Juszczyszyna! – żądają sędziowie Apelacji Łódzkiej, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, Okręgu Olsztyńskiego i Okręgu Opolskiego

0
(0)

Uchwała Zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji łódzkiej z dnia 2.12.2019 r.

Reprezentując sędziów Apelacji Łódzkiej domagamy się:

  1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna;
  2. zaprzestania wszelkich działań dyscyplinarnych wobec sędziów za wydane orzeczenia, wypowiedzi w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz działalność edukacyjną;
  3. wykonania wyroków WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. i NSA z dnia 28 czerwca 2019 r. poprzez niezwłoczne ujawnienie list poparcia udzielonego przez sędziów dla sędziowskich członków KRS;
  4. respektowania orzeczeń sądów polskich i Unii Europejskiej, w szczególności wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r. oraz rozstrzygnięcia jakie wyda Sąd Najwyższy w wykonaniu wytycznych z tego wyroku.

Mając na uwadze postulat 4. odraczamy opiniowanie kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w Apelacji Łódzkiej do czasu zakończenia weryfikacji niezależności od władzy politycznej organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa oraz zwracamy się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi o nieprzesyłanie Radzie kandydatur na te stanowiska do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w tej sprawie.

Apelujemy do wszystkich sędziów apelacji łódzkiej o powstrzymanie się do tego czasu od udziału w procedurze konkursowej oraz o nieprzyjmowanie nominacji, które mogą być obciążone wadą prawną.

 

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 2 grudnia 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

  1. w związku z treścią Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C -625/18 wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sadów rejonowych znajdujących się w obszarze Sadu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, czy organ funkcjonujący obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa spełnia warunki niezależności od władzy politycznej określone w ww. wyroku;
  2. na podstawie art. 58 par,2 i 4 u.s.p., Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie odmawia przekazania Prezesowi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zgłoszonych kandydatur na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Legionowie (M.P. z 10 grudnia 2018 r., poz. 1207), w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie (M.P. z 14 lutego 2019 r., poz. 178) i w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (M.P. z 9 lipca 2019 r., poz. 670);
  3. zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie do niezwłocznego opublikowania treści niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz do przedstawienia jej do wiadomości Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Olsztyńskiego  z dnia 2 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Olsztyńskiego z dnia 2 grudnia 2019 r.

My sędziowie okręgu olsztyńskiego żądamy:

– przywrócenia niezależnego od wpływu polityków Trybunału Konstytucyjnego,

– wprowadzenia zgodnej z Konstytucją sędziowskiej reprezentacji w KRS,

– uchylenia skrajnie upolitycznionego systemu dyscyplinowania sędziów,

– wprowadzenia demokratycznego systemu wyboru władz sądów bez udziału czynnika politycznego,

– natychmiastowego odwołania rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika,

– natychmiastowego odwołania prezesa SR w Olsztynie Macieja Nawackiego, który odsuwając Sędziego Pawła Juszczyszyna od czynności sędziowskich, sprzeniewierzył się rocie ślubowania sędziowskiego,

– natychmiastowego przywrócenia do pełnienia czynności służbowych Sędziego Pawła Juszczyszyna.

Uchwała nr 2 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego, mając na uwadze prawo każdego obywatela do rozpoznania jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd, z uwagi na treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku, w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze okręgu olsztyńskiego do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy spraw o sygnaturach III PO 7/18, III PO 8/18 oraz III PO 9/18.

Każdy, kogo sprawa jest rozstrzygana na drodze sądowej, musi mieć pewność, że wyrok w jego sprawie został wydany przez sędziego powołanego na stanowisko w prawidłowej procedurze, spełniającej wymagania nie tylko przepisów krajowych, ale także prawa Unii Europejskiej i międzynarodowych konwencji, w tym w szczególności dotyczących ochrony praw człowieka.

Żaden obywatel nie powinien mieć obaw co do tego, że uzyskany przez niego prawomocny wyrok zostanie w przyszłości uznany za nieistniejący i niepodlegający wykonaniu zarówno w Polsce, jak też za granicą.

Wydawanie wyroków przez sędziów powołanych w wadliwej procedurze grozi też trudną do oszacowania co do swojej wielkości odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa z tytułu naruszenia prawa do sądu oraz szkód wyrządzonych przez wydanie wyroków, które byłyby nieskuteczne prawnie.

Nasza decyzja jest podyktowana poczuciem odpowiedzialności za funkcjonowanie Państwa oraz troską o przestrzeganie praw człowieka. Chcemy zapobiec chaosowi prawnemu, jaki może nastać w przypadku dalszego powoływania nowych sędziów w procedurze budzącej wątpliwości co do swojej skuteczności prawnej.

Uchwała nr 3 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego wyraża stanowczą dezaprobatę dla zachowania sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika, który wypowiadając się na temat postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2019 r., nakazującego Szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów, w programie wyemitowanym w stacji TVN24 w dniu 24 listopada 2019 r. stwierdził, że ta decyzja sądu „to prosta droga do anarchii” i powinna być zbadana w postępowaniu dyscyplinarnym, a w rozmowie z dziennikarzem stacji TVN24 w dniu 25 listopada 2019 r. dodał, że „sędzia popełnił bardzo ciężki delikt dyscyplinarny”.

Słowa wiceministra sprawiedliwości traktujemy jako naruszenie ustrojowej zasady wyrażonej w art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którą  sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Zasada ta ma zagwarantować sędziemu wolność od wszelkich nacisków i służyć temu, by podejmowane przez niego decyzje były bezstronne i zgodne z jego sumieniem. Niezawisłość sędziów jest fundamentem funkcjonowania niezależnego sądownictwa, a jej poszanowanie jest konstytucyjnym obowiązkiem innych organów.

Nie mamy również wątpliwości, że decyzja Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu SSR Pawła Juszczyszyna z delegacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie pozostaje w związku z wydanym przez niego postanowieniem. Decyzję tę, pozbawioną jakiegokolwiek uzasadnienia i wydaną natychmiast po podaniu do publicznej wiadomości treści wspomnianego postanowienia, traktować należy jako jawną retorsję, stanowiącą w istocie zamach na niezawisłość sędziowską.

Zarówno słowa wypowiedziane przez sekretarza stanu, decyzję Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu SSR Pawła Juszczyszyna z delegacji w Sądzie Okręgowym  w Olsztynie, wszczęcie w dniu 28 listopada 2019 r. postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi przez Zastępcę Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych Michała Lasotę i zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego z dnia 29 listopada 2019 r. o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna, odbieramy jako próbę zastraszenia polskich sędziów, mającą na celu wywołanie tzw. efektu mrożącego i zniechęcenie sędziów do stosowania wytycznych zawartych w wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r., wydanego w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18.

Pragniemy zwrócić uwagę, że słowa sekretarza stanu i decyzja o odwołaniu sędziego Pawła Juszczyszyna z delegacji, jak również słowa Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który komentując mediom swoją decyzję wskazywał na „anarchizację polskiego sądownictwa i przekraczanie uprawnień przez sędziów” nie spotkały się z reakcją organu zwanego Krajową Radą Sądownictwa.

To wymowne milczenie, w sytuacji tak rażącego naruszenia niezawisłości sędziowskiej, jest kolejnym przykładem tego, że organ ten w rzeczywistości nie stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, wbrew roli określonej w art. 186 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Opolskiego z dnia 2 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 1

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Opolskiego w pełni popiera wspólne żądania stowarzyszeń sędziowskich:
1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania Sędziego Pawła Juszczyszyna,
2. powołania niepolitycznej Krajowej Rady Sądownictwa,
3. likwidacji politycznego systemu represji wobec sędziów, tj. rozwiązania Izby Dyscyplinarnej SN i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika,
4. zapewnienia obywatelom prawa do niezależnego sądu w tych sprawach, w których na skutek udziału neo-KRS w procedurach nominacyjnych skład sądu został uznany za wadliwy,
5. szanowania i wykonywania przez władzę ustawodawczą i wykonawczą orzeczeń polskich i europejskich sądów, w tym wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r.

Uchwała nr 2

W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Opolskiego wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, czy organ funkcjonujący obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa spełnia warunki niezależności od władzy politycznej określone w wyżej wymienionym wyroku.

Zgromadzenie apeluje do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu o nieprzedstawianie kandydatów Zgromadzeniu oraz Krajowej Radzie Sądownictwa.
Ponawia apel o rezygnację przez kandydatów z procedur konkursowych.
Zgromadzenie apeluje do osób, których status jako sędziów budzi wątpliwości o powstrzymanie się od orzekania.

Uchwała nr 3

Uważamy działania rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba oraz jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika podejmowane wobec sędziów sprzeciwiających się niszczeniu niezależności sądownictwa za haniebne, niezgodne z przysięgą sędziowską i służące zaspokojeniu oczekiwań władzy politycznej.
Wyrażamy pełne poparcie dla opolskich sędziów Moniki Ciemięgi i Katarzyny Kałwak, pomawianych przez hejterów powiązanych z Ministerstwem Sprawiedliwości.
W pełni solidaryzujemy się z Sędzia Ireną Majcher, wobec której prokuratura podejmuje czynności i żąda uchylenia immunitetu w związku z jej działalnością orzeczniczą. Powyższe działania nie pozostają bez wpływu na stan zdrowia Pani Sędzi.

Uchwała 4

W związku z wyrokiem TSUE z dnia 19 listopada 2019 r. odmawiamy wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Wrocławskiej, uznając za wątpliwe powołania na stanowiska sędziów okręgowych, a tym samym zwolnienie miejsc dla przedstawicieli sądów rejonowych.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments