Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE: Uchwały sędziów sądów Poznania, Wrocławia, Gdańska i Białegostoku

4.2
(5)

W obawie przed postępującym chaosem prawnym sędziowie kolejnych okręgów i apelacji podejmują uchwały wzywające Sąd Najwyższy do jak najszybszego rozstrzygnięcia „statusu ustrojowego organu funkcjonującego obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa oraz osób powołanych przy udziale tego organu na stanowiska sędziowskie, a także wyjaśnienie skutków prawnych udziału ww. organu w procedurach nominacyjnych w zakresie orzeczeń wydanych przez te osoby”. Wzywają także do ujawnienia przez Kancelarię Sejmu list poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, wreszcie – deklarują wstrzymanie się z opiniowaniem kandydatów do urzędu sędziego „w trosce o bezpieczeństwo prawne obywateli wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie”.

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu

w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych okręgu poznańskiego w związku wyrokiem TSUE

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych okręgu poznańskiego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r.

Po zapoznaniu się z treścią z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18, zważywszy na to, że:

 • wymóg niezawisłości sędziowskiej należy do istoty prawa jednostki do skutecznej ochrony sądowej,
 • gwarancje niezawisłości wymagają istnienia odpowiednich zasad dotyczących powoływania sędziów tak, aby byli oni chronieni przed ingerencją lub naciskami z zewnątrz, które mogłyby zagrozić ich niezależności,
 • zgodnie z art. 186 Konstytucji RP Krajowej Radzie Sądownictwa zostało powierzone zadanie stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej i z tej racji rekomenduje ona Prezydentowi kandydatów na stanowiska sędziów, dlatego też winna być niezależna od władzy wykonawczej i ustawodawczej,
 • Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie została utworzona w drodze skrócenia trwającej zgodnie z Konstytucją cztery lata kadencji członków wcześniej wchodzących w skład tego organu, piętnastu członków KRS ze środowiska sędziowskiego zostało desygnowanych przez organ władzy ustawodawczej, brak w tym organie reprezentacji sądów apelacyjnych oraz sądów wojskowych, do tej pory nie ujawniono mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego list poparcia udzielonego kandydatom na członków Krajowej Rady Sądownictwa,
 • Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie, w ocenie sędziów, nie wypełnia rzetelnie swojego zadania stania na straży niezawisłości sędziowskiej, publicznie poddając krytyce działania sędziów w obronie niezależności sądów,
 • zachodzi podejrzenie, że niektórzy członkowie Krajowej Rady Sądownictwa brali udział w zorganizowanej akcji dyskredytowania sędziów,

co łącznie sprawia, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie nie spełnia swojej roli wynikającej z art. 186 Konstytucji RP, a powołanie na stanowisko sędziego za rekomendacją tego organu może tworzyć uzasadnioną wątpliwość co do niezawisłości sędziego, a nadto uwzględniając, że poza powyższym orzeczeniem przed TSUE zawisła sprawa ze skargi Komisji Europejskiej w sprawie Komisja/Polska (C-791/19) oraz zawisły inne jeszcze pytania prejudycjalne sądów polskich, które również będą dotyczyły statusu Krajowej Rady Sądownictwa

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu w trosce o bezpieczeństwo prawne obywateli wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych okręgu do czasu zagwarantowania powoływania przedstawicieli środowiska sędziowskiego do Krajowej Rady Sądownictwa w sposób niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z 25.11.2019 r.

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z 25.11.2019 r.

W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, czy organ funkcjonujący obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa, spełnia warunki niezależności od władzy politycznej określone w ww. wyroku.

Zgromadzenie apeluje do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o nieprzedstawianie kandydatów Zgromadzeniu oraz wskazanemu organowi do tego czasu.

Uchwała nr 2

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej zwraca się z apelem do Sądu Najwyższego o jak najszybsze rozstrzygnięcie statusu ustrojowego organu funkcjonującego obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa oraz osób powołanych przy udziale tego organu na stanowiska sędziowskie, a także wyjaśnienie skutków prawnych udziału ww. organu w procedurach  nominacyjnych w zakresie orzeczeń wydanych przez te osoby.

W ocenie Zgromadzenia zachodzi obawa, że ww. organ nie spełnia warunków niezależności od władzy politycznej określonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 19.11.2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18.

Jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi, że ww. organ nie jest wystarczająco niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej, może to oznaczać chaos prawny, gdyż przy udziale ww. organu powołano nie tylko sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale również ponad 300 sędziów sądów powszechnych, którzy wydali już około 70.000 orzeczeń. Mogą być one wadliwe.

Zgromadzenie wskazuje, że najważniejsze jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa prawnego wynikającego z konstytucyjnego prawa do sądu. Przemawia to za niezwłocznym wyjaśnieniem wskazanych powyżej wątpliwości.

Uchwała nr 3

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu do opublikowania uchwał nr 1 i 2 z 25.11.2019 r. na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Uchwała nr 4

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej krytycznie ocenia wysłanie przez pana Jacka Saramagę prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie do Krajowej Rady Sądownictwa, pomimo uchwały Zgromadzenia z 1 lipca 2019 r. o odroczeniu opiniowania. Zwraca uwagę, że w tych okolicznościach proces nominacyjny na urząd sędziego obarczony jest wadą skutkującą uzasadnionymi wątpliwościami co do prawidłowej, zgodnej z ustawą obsady sądów i ważności orzeczeń wydanych z udziałem tych sędziów.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu do opublikowania uchwały nr 4 z 25.11.2019 r. na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Uchwała Zgromadzenia Sędziów Okręgu Gdańskiego z 25 listopada 2019 r.

w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych okręgu gdańskiego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z 19 listopada 2019 r.

Po zapoznaniu się z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18, zważywszy na to, że:
– wymóg niezawisłości sędziowskiej należy do istoty prawa jednostki do skutecznej ochrony sądowej,
– gwarancje niezawisłości wymagają istnienia odpowiednich  zasad dotyczących powoływania sędziów tak, aby byli oni chronieni przed ingerencją lub naciskami z zewnątrz,  które mogłyby zagrozić ich niezależności,
– zgodnie z art. 186 Konstytucji RP Krajowej Radzie Sądownictwa zostało powierzone zadanie stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej i z tej racji rekomenduje ona Prezydentowi kandydatów na stanowiska sędziów, dlatego też winna być niezależna od władzy wykonawczej i ustawodawczej,
– Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie została utworzona w drodze skrócenia trwającej zgodnie z Konstytucją cztery lata kadencji członków wcześniej wchodzących w skład tego organu, piętnastu członków KRS ze środowiska sędziowskiego zostało desygnowanych przez organ władzy ustawodawczej, brak w tym organie reprezentacji sędziów sądów apelacyjnych oraz sądów wojskowych, do tej pory nie ujawniono mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego list poparcia udzielonego kandydatom  na członków Krajowej Rady Sądownictwa,
– Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie, w ocenie sędziów, nie wypełnia rzetelnie swojego zadania stania na straży niezawisłości sędziowskiej, publicznie poddając krytyce działania sędziów w obronie niezależności sądów
– zachodzi podejrzenie, że niektórzy członkowie Krajowej Rady Sądownictwa brali udział w zorganizowanej akcji dyskredytowania sędziów,
co łącznie sprawia, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie nie spełnia swojej roli wynikającej z art. 186 Konstytucji,  a powołanie na stanowisko sędziego za rekomendacją tego organu może tworzyć uzasadnioną wątpliwość co do niezawisłości sędziego,

Zgromadzenie Sędziów Okręgu Gdańskiego w trosce o bezpieczeństwo prawne obywateli

WSTRZYMUJE SIĘ Z OPINIOWANIEM KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA SĘDZIOWSKIE W SĄDACH REJONOWYCH OKRĘGU

do czasu zagwarantowania powoływania przedstawicieli środowiska sędziowskiego do Krajowej Rady Sądownictwa w sposób niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z dnia 25 listopada 2019 r.

UCHWAŁA nr I

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z dnia 25 listopada 2019 r.

 1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej, w związku z wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 19 listopada 2019 r. wyrokiem w połączonych sprawach C-585/18. C-624/18 i C-625/18. wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze apelacji białostockiej do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy spraw o sygnaturach III PO 7/18. III PO 8/18 oraz III PO 9/18 i wyjaśnienia wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu, jaki sposób wy boru tej części Rad} wywiera na prawo obywatela do niezawisłego i bezstronnego sądu.
 2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej upoważnia członków Zgromadzenia do rozpowszechniania niniejszej uchwały.

UCHWALA nr II

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z dnia 25 listopada 2019 r.

 1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej zwraca się do Szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej o przedstawienie i przesłanie do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w postaci złożonych w Kancelarii Sejmu w związku z obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2018 r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów (M.P. poz. 10) zgłoszeń oraz wykazów obywateli i wykazów sędziów popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, o których mowa w art. 11a i art. 11b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r.. poz. 84 ze zm.), następnie wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 276), oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów, gdyż analiza tych dokumentów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej jest niezbędna w procesie opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów.
 2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej porucza wykonanie punktu I niniejszej uchwały Przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów- Apelacji Białostockiej – Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.
 3. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej upoważnia członków Zgromadzenia do rozpowszechniania niniejszej uchwały.

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments