Pytania w trybie dostępu do informacji publicznej skierowane przez Stowarzyszenie Sędziów THEMIS do Ministra Sprawiedliwości

0
(0)

Kraków, 17.09.2019 r.

Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny

Zbigniew Ziobro

Al.Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

 

Niniejszym, na podstawie art. 61 Konstytucji RP, oraz art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania, oraz o udostępnienie uwierzytelnionych kopii następujących dokumentów:

  1. Jakie były kryteria wyznaczenia przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego osób wchodzących w skład Zespołu do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych (zwanego dalej Zespołem), powołanego Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2018 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2018 r., poz. 268 (zwanego dalej Zarządzeniem o utworzeniu Zespołu)? Precyzując pytanie: o ile niektórzy z jego członków z racji pełnionych funkcji są związani z postępowaniami dyscyplinarnymi sędziów (Dariusz Kupczak, Jarosław Dudzicz, Piotr Schab, Michał Lasota i Przemysław Radzik), o tyle członkowie Łukasz Piebiak, Paweł Zwolak, Tomasz Szmydt, oraz Arkadiusz Cichocki formalnie nie pełnili funkcji związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi. Jakie zatem kryteria zadecydowały o powołaniu ostatnio wymienionych osób do zespołu?
  2. Czy Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny powołując do Zespołu sędziego Jarosława Dudzicza wiedział, że podlegający Prokuratorowi Generalnemu Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie publikacji przez sędziego Dudzicza w 2015 r. antysemickiego wpisu pod anonimowym profilem „jorry 123”? Jeżeli Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny wiedzą taką dysponował, dlaczego nie uznał tego za przeciwwskazanie dla objęcia funkcji w Zespole przez sędziego Dudzicza?
  3. Czy udział w pracach/posiedzeniach zespołu wiązał się z dodatkowym wynagrodzeniem, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
  4. Ile posiedzeń Zespołu odbyło się w okresie od jego powołania we wrześniu 2018 r., co było przedmiotem tych posiedzeń, czy w posiedzeniach Zespołu brali udział prokuratorzy, pracownicy IPN-u, Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny, eksperci, dziennikarze, względnie inne zaproszone osoby (na zapraszanie innych osób pozwala § 5 Zarządzenia o utworzeniu Zespołu)?
  5. Prosimy o nadesłanie uwierzytelnionych kopii protokołów posiedzeń Zespołu, wraz z załącznikami do nich. Nadmieniamy, że obowiązek sporządzania protokołów posiedzeń wprost wynika § 7 Zarządzenia o utworzeniu Zespołu.
  6. Prosimy o nadesłanie informacji na jakiej podstawie prawnej został wydany komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.09.2018 r.[1], który upoważnił zespół do „wypracowywania katalogu dobrych praktyk, którymi sędziowie winni się kierować w pracy zawodowej i poza nią” , a także sporządzania analiz, które „mogą posłużyć do wprowadzenia ewentualnych korekt w przepisach, a także w Zbiorze zasad etyki zawodowej sędziów”? Pytanie jest o tyle zasadne, że jedynym organem ustawowo upoważnionym do opracowywania zasad etyki zawodowej sędziów jest Krajowa Rada Sądownictwa (art. 3 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 84),
  7. Jaka była przyczyna wydania Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2019 r. (dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z 6 września 2019, poz. 183) w sprawie zniesienia Zespołu do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych? Pytanie ma związek z faktem, że konsekwencje tzw. „afery Piebiaka” w postaci odwołania z funkcji dotknęły tylko trzech członków zespołu, tj. kierującego nim sędziego Łukasza Piebiaka, sędziego Tomasza Szmydta, oraz sędziego Arkadiusza Cichockiego. W tej sytuacji zasadne staje się pytanie, czy istniały dodatkowe przesłanki, które zadecydowały o rozwiązaniu całego zespołu?
  8. Czy Prokurator Generalny-Minister Sprawiedliwości wydał polecenie podległej mu prokuraturze wszczęcia czynności śledczych mających na celu ustalenie i ewentualne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, które – od listopada 2018 r. na koncie @KastaWatch na portalu Twitter – znieważają, pomawiają i szkalują sędziów, profesorów prawa, a także dziennikarzy krytycznych wobec reformy wymiaru sprawiedliwości, a także ustalenie mechanizmu publikowania na tym portalu dokumentów z akt personalnych sędziów i ich postępowań dyscyplinarnych? Jeżeli działania takie zostały podjęte prosimy o informację, na jakim są etapie, a jeżeli nie – o informację, dlaczego ich nie podjęto.

                                                                               UZASADNIENIE

Pod koniec sierpnia 2019 r. w prasie pojawiło się szereg informacji na temat tzw. „farmy trolli” w Ministerstwie Sprawiedliwości, zwanej również „Emigate”, lub „aferą Piebiaka”, która miała związek z działalnością 12-osobowej grupy o nazwie „kasta”, kierowanej przez b. wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, której celem było opracowywanie sposobów szkalowania, znieważania i pomawiania sędziów krytycznych wobec reformy wymiaru sprawiedliwości, przy czym w celu realizacji swoich działań grupa ta współpracowała m.in. z hejterką internetową Emilią Sz. Następstwem ujawnienia tej afery było m.in. odwołanie z Ministerstwa Sprawiedliwości dwóch członków „kasty”, tj. Łukasza Piebiaka i Jakuba Iwańca, oraz odwołanie z delegacji do biura KRS s. Tomasza Szmydta. Zgodnie z informacjami medialnymi współpraca osób wchodzących w skład grupy „Kasta” z hejterką internetową Emilią Sz. zakończyła się w okresie lipca-sierpnia 2018 r., po serii jej konfliktów z członkami grupy.

Szereg informacji ujawnionych przez media w związku z tzw. „aferą Piebiaka” uzasadnia przypuszczenie, że działalność polegająca na szkalowaniu, pomawianiu i znieważaniu sędziów, po zakończeniu działalności członków grupy „kasta” we współpracy z Emilią Sz., mogła być kontynuowana w ten sposób, że zadania grupy „kasta” polegające na opracowywaniu sposobów nękania „niepokornych” sędziów w Internecie przejął Zespół do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych, a zadania realizowane przez Emilię Sz. przejęły osoby dokonujące publikacji na koncie @KastaWatch na portalu Twitter.

Wskazują na to następujące okoliczności:

– w świetle informacji pochodzących z mediów, oraz treści Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2018 r. aż 6 spośród 9 członków Zespołu, a więc 2/3 jego składu stanowiły osoby będącej wcześniej członkami grupy „kasta” (Łukasz Piebiak, Jarosław Dudzicz, Tomasz Szmydt, Michał Lasota, Przemysław Radzik oraz Arkadiusz Cichocki),

– zarówno działaniami grupy „kasta”, jak i Zespołu kierował Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak,

– głównym przedmiotem działalności zarówno Emilii Sz., jak i konta @KastaWatch na portalu Twitter było publikowanie w Internecie informacji, które szkalują, pomawiają i znieważają sędziów krytycznych wobec tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości,

– zarówno Emilia Sz., jak i konto @KastaWatch w sposób nielegalny i sprzeczny z ustawą o ochronie danych osobowych, posiadały dostęp do danych osobowych sędziów, oraz dokumentów z ich akt personalnych, oraz akt postępowań dyscyplinarnych. Uzyskanie tych danych i dokumentów jest możliwe z teczek personalnych sędziów przechowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości, oraz akt postępowań dyscyplinarnych. Tak więc dysponentami tych dokumentów i informacji są m.in. osoby wchodzące w skład Zespołu, a będące wcześniej członkami grupy „kasta”,

– chronologia zdarzeń w 2018 r.: w okresie lipca-sierpnia wygasła współpraca pomiędzy członkami „kasty”, a Emilią Sz., we wrześniu został założony Zespół, a następnie w listopadzie rozpoczęło działalność konto @KastaWatch na portalu Twitter; tak więc bezpośrednio po zakończeniu działalności przez tandem „kasta” – Emilia Sz. został utworzony Zespół, a następnie podjęło działalność konto @KastaWatch,

– analiza szeregu komunikatów opublikowanych na koncie @KastaWatch wskazuje na ich ścisłą współzależność z działaniami „centralnych” rzeczników dyscyplinarnych, co wskazuje na możliwość współpracy pomiędzy rzecznikami dyscyplinarnymi, a osobami publikującymi na koncie @KastaWatch [2],

– nie sposób oprzeć się wrażeniu, że z niewiadomych względów działalność Zespołu była objęta tajemnicą, gdyż w okresie 10 miesięcy od momentu jego utworzenia opinii publicznej nie były przedstawiane żadne informacje na temat efektów jego pracy,

– brak informacji o tym, aby przez 10 miesięcy działalności konta @KastaWatch kierowana przez Zbigniewa Ziobrę Prokuratura podjęła jakiekolwiek działania w celu ustalenia i ewentualnego pociągnięcia do odpowiedzialności osób publikujących materiały na tym koncie. Sytuacja ta ma miejsce pomimo, że działania podejmowane przez te osoby, oraz współpracujących z nimi funkcjonariuszy publicznych, którzy dostarczają im dokumentów z akt personalnych sędziów i akt postępowań dyscyplinarnych, najprawdopodobniej wyczerpują znamiona nie tylko przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (jak zniesławienie – art. 212 k.k., czy znieważenie – art. 216 k.k.), ale i przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, a więc takich, w odniesieniu do których prokuratura ma obowiązek podjęcia działań z urzędu (w tym przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych – art. 231 k.k., ujawnienia informacji z postępowań dyscyplinarnych – art. 266 § 2 kk, znieważenia funkcjonariusza publicznego – art. 226 § 1 kk, a w odniesieniu do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego również art. 226 § 3 kk, czy bezprawnego przetwarzania danych osobowych – art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Sprawia to wrażenie, jakby nad działalnością konta @KastaWatch został rozpięty „parasol ochronny”, co może wskazywać na istnienie wysoko postawionego „protektora” (na szczeblu rządowym, ministerialnym, względnie w kierownictwie Prokuratury), który nie dopuszcza do podjęcia działań śledczych przez Prokuraturę.

Powyższe okoliczności nie przesądzają w sposób stanowczy tezy o współpracy Zespołu z kontem @KastaWatch, niemniej możliwość takiej współpracy uprawdopodobniają, a w interesie społecznym leży weryfikacja tej tezy poprzez uzyskanie informacji, o które zwraca się Stowarzyszenie Sędziów „Themis”.

 

Powyższe informację proszę przesłać pocztą na następujący adres:

Stowarzyszenie Sędziów „Themis” ul. Jana Kasprowicza 20/231-523 Kraków,

względnie przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy:

stowarzyszenie@themis-sedziowie.eu

 

z poważaniem

Beata Morawiec

W imieniu zarządu „Themis”

 

[1] https://www.ms.gov.pl%2Fpl%2Finformacje%2Fnews%2C11724%2Czespol-doradczy-do-spraw-etyki-i-postepowan.html&usg=AOvVaw2ZN42UOpqwgJ7lGpPDlYhc,

[2] https://pretempoklatce.blogspot.com/2019/09/emigate-20-nowszy-ulepszony-model.html?m=1,

Szereg informacji na ten temat zawiera analiza zamieszczona pod powyższym linkiem. Aczkolwiek została sporządzona przez anonimowego internautę, jednak jest bardzo rzetelna i zawiera szereg łatwo weryfikowalnych informacji z odesłaniem do materiałów źródłowych w postaci komunikatów na koncie @KastaWatch

themis-sedziowie.eu

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments