Czy Mariusz Muszyński sędzią Trybunału Konstytucyjnego jest – oceni Europejski Trybunał Praw Człowieka

0
(0)

Europejski Trybunał Praw Człowieka notyfikował Polsce przyjęcie do rozpoznania kolejnej sprawy – związanej z reformą wymiaru sprawiedliwości – tym razem zakończonej postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego o umorzeniu postępowania. ETPC oceni mianowicie prawomocność wyboru dr. hab. Mariusza Muszyńskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na miejsce już obsadzone.

2 września 2019 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka postanowił powiadomić rząd polski o przyjęciu do rozpoznania skargi Xero Flor spółki z o.o. przeciwko Polsce i wezwał go do przedstawienia stanowiska (sygnatura 4907/18). Skarga ma związek z postępowaniem wytoczonym przez skarżącą spółkę w przedmiocie odszkodowania za zaistniałą w jego mieniu szkodę, a w szczególności dotyczy wyznaczenia do składu sędziowskiego rozpoznającego sprawę, jednego z sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego. To już druga taka podobna, a przyjęta przez Trybunał do rozpoznania skarga, zakomunikowana rządowi RP, która ma związek z reformą polskiego sądownictwa.

Zestawienie faktów przedstawione stronom wraz z pytaniami Sądu jest dostępne w języku angielskim na stronie internetowej Trybunału. Jego orzeczenie zostanie wydane na późniejszym etapie. Wnosząca skargę firma Xero Flor sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie Dolnym, jest wiodącym na rynku producentem sztucznej darni (rolowanych trawników). Od wielu lat jest zaangażowana w spory sądowe dotyczące odszkodowań za szkody wyrządzone w jej mieniu przez dziki i jelenie. W 2012 roku pozwała polski Skarb Państwa za szkody powstałe jesienią 2010 i wiosną 2011 roku.

W swoim pozwie skarżąca spółka podnosiła, iż obniżone stawki procentowe do obliczania rekompensaty za uprawy, przewidziane w ustawie o Prawie Łowieckim i rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2010 roku regulującym polowania, dotyczyły jedynie upraw rocznych, w związku z czym nie mają zastosowania do darni, a więc uprawy wieloletniej. Jednakże, opierając się na opinii biegłego, Sąd Okręgowy stwierdził, że darń nie była uprawą wieloletnią, a stosując do obliczenia szkody wyżej wymienione rozporządzenie z 2010 roku, tylko częściowo uznał powództwo Spółki, przyznając jej około 40 % żądanej w pozwie kwoty. Sąd Apelacyjny podtrzymał to stanowisko w 2014 roku , zaś w roku 2015 Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia skargi kasacyjnej w tej sprawie.

Przez cały okres tego postępowania, skarżąca spółka konsekwentnie, a jednocześnie bezskutecznie , podnosiła iż regulacje dotyczące polowań, w oparciu o które wydawano kolejne orzeczenia , są sprzeczne z konstytucją. Wnosiła o to, by sądy w tej kwestii zwróciły się do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie sama spółka wniosła skargę konstytucyjną do tego organu, domagając się stwierdzenia niezgodności z konstytucją regulacji łowieckich . W roku 2017 Trybunał Konstytucyjny większością 3 do 2, stwierdził, iż skarga ta jest niedopuszczalna. W związku z takim orzeczeniem, Xero Flor sp. z o.o. w dniu 3 stycznia 2018 roku złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w której skarży się ma odmowę skierowania przez orzekające sądy pytań prawnych do TK w przedmiocie konstytucyjności prawa łowieckiego.

W dalszym ciągu powołując się na art. 6 § 1, skarżąca firma twierdzi również, że TK badając jego sprawę, naruszył Konstytucję, albowiem w jego w składzie zasiadał sędzia M.M. [Mariusz Muszyński, jak rozszyfrował Monitor] , który został wybrany na sędziego TK przez izbę niższą polskiego parlamentu w sytuacji, gdy jego stanowisko zostało już obsadzone przez innego sędziego wybranego przez poprzedni Sejm. Wreszcie, skarżąca spółka podnosi naruszenie art. 1 protokołu nr 1 (ochrona własności) ponieważ nie mogła uzyskać pełnego odszkodowania za uszkodzenie mienia.

* * *

Tyle komunikat ETPC. Ze swej strony Monitor zachęca do zapoznania się z ostatnim akapitem zdania odrębnego do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o umorzeniu postępowania w sprawie SK 8/16, które złożył STK Piotr Tuleja:

Moje zdanie odrębne dotyczy również składu w jakim Trybunał Konstytucyjny rozpoznał niniejszą sprawę. Skład ten został ukształtowany z naruszeniem Konstytucji, w szczególności z naruszeniem jej art. 194 ust. 1. Wyznaczony do składu orzekającego w niniejszej sprawie Mariusz Muszyński został wybrany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego na miejsce już zajęte, do czego Sejm VIII kadencji nie miał prawa. Sejm VII kadencji wybrał na sędziów konstytucyjnych Romana Hausera, Andrzeja Jakubeckiego oraz Krzysztofa Ślebzaka. Wątpliwości prawne dotyczące ustawowej podstawy ich wyboru zostały rozstrzygnięte w wyroku TK z 3 grudnia 2015 r., sygn. K 34/15 (Dz. U. poz. 2129). Rozstrzygnięcie to zostało następnie potwierdzone w postanowieniu TK z 7 stycznia 2016 r. (sygn. U 8/15, OTK ZU A/2016, poz. 1). Podstawa ustawowa wyboru wskazanej trójki sędziów była zgodna z Konstytucją. Sejm VIII kadencji nie mógł samodzielnie rozstrzygać wątpliwości dotyczących zgodności z Konstytucją ustawowej podstawy wyboru sędziów, gdyż kompetencja ta na mocy art. 188 pkt 1-3 Konstytucji jest zastrzeżona dla Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji samodzielna ocena Sejmu, dotycząca niekonstytucyjności podstawy prawnej wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie mogła stanowić podstawy podjęcia prawnie wiążącej uchwały stwierdzającej, że wybór piastuna organu władzy publicznej nie doszedł do skutku (szerzej por. zdanie odrębne Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz do wyroku TK z 16 marca 2017 r., sygn. Kp 1/17, OTK ZU A/2017, poz. 28).

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments