Tajemnice resortu Ziobry

0
(0)

W dniu 10 lipca 2019 r. członek zarządu SSP „Iustitia” Arkadiusz Tomczak, działając na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)/ zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o wskazanie, według stanu na dzień złożenia wniosku, imion i nazwisk wszystkich sędziów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych delegowanych do pełnienia czynności służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz z podaniem sądu/prokuratury, z którego/ej są delegowani oraz czasu rozpoczęcia delegacji.

Drugim wnioskiem z tego samego dnia wniósł o podanie – imion i nazwisk wszystkich sędziów delegowanych do pełnienia czynności służbowych w:

– Ministerstwie Sprawiedliwości (art. 78 § 1 u.s.p.),

– Biurze Krajowej Rady Sądownictwa (art. 77 § 2 u.s.p.),

– Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 78 § 1 u.s.p.),

– urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych (art. 78 § 1 u.s.p.),

– Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (art. 78 § 2 u.s.p.),

– innych jednostkach administracyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanych (art. 77 1 pkt 2 u.s.p.) ze wskazaniem nazw tych jednostek,

wraz ze wskazaniem sądu, z którego są delegowani oraz czasu rozpoczęcia delegacji.

Z treści art. 13 wskazanej wcześniej ustawy wynika, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, organ administracji powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Lekceważąc swoje ustawowe  obowiązki, resort Zbigniewa Ziobry w 14 – dniowym terminie wynikającym z przepisów prawa ani nie udzielił wnioskowanych informacji, ani nie poinformował o powodach zwłoki w udzieleniu odpowiedzi.

Po licznych monitach telefonicznych i mailowych, pismem z BK-I-082-328/19 z 13 sierpnia 2019 r. (w załączeniu) Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowało, że „w związku z nową sytuacją prawną, związaną z postępowaniami, które prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącymi przetwarzania danych osób osobowych sędziów” wniosek wymaga głębszej analizy. Poinformowano też o przedłużeniu udzielenia odpowiedzi do 10 września 2019 r.

Wnioskodawca zwrócił się w tej sytuacji o wskazanie sygnatury i przedmiotu sprawy objętej postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kreującym – jak to ujęło Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości  – „nową sytuację prawną”, powstrzymującą resort Zbigniewa Ziobry od przedstawienia wnioskowanych informacji.

Pismem BK-I-082-328/19 z 22 sierpnia 2019 r. (w załączeniu) Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowało, że we wcześniejszym piśmie odniosło się do informacji ogłoszonej przez Prezesa UODO z 30 lipca 2019 r. dostępnej pod adresem: https:// www.uodo.gov.pl/pl/138/1127.

Pod wskazanym adresem opublikowano tymczasem informację o wszczęciu na podstawie skargi osoby fizycznej (t.j.  Pana Macieja Nawackiego, o czym informowano publicznie – członka aktualnie funkcjonującej Krajowej Rady Sądownictwa)  oraz z urzędu dwóch postępowań w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Stanowią one pokłosie prawomocnego i wciąż nie wykonanego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego I OSK 4282/18 z 28 czerwca 2019 r., nakazującego ujawnienie tych wykazów.

Postępowania te nie mają jednak żadnego związku przedmiotowego z treścią wniosków o udzielenie  informacji publicznej  z 10 lipca 2019 r. Po wtóre wnioski z 10 lipca 2019 r. nie dotyczą wyłącznie sędziów, po trzecie wreszcie analogiczne informacje wielokrotnie wcześniej były udostępniane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i publikowane na stronie SSP „Iustitia”

Co ciekawe rozterek takich jak Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma Przewodniczący aktualnie funkcjonującej Krajowej Rady Sądownictwa, który pismem NR ZKS 062-19 z 28 sierpnia 2019 r. (w załączeniu), odpowiadając na wniosek innego członka SSP „Iustitia” – Piotra Gąciarka, wskazał sędziów delegowanych do Biura Krajowej Rady Sądownictwa. Są to: sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Beata Adamczyk – Łabuda (wcześniej delegowana przez resort Zbigniewa Ziobry do Sądu Apelacyjnego w Warszawie) oraz sędzia tego samego sądu Edyta Zofia Dzielińska (wcześniej delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości). Obie Panie sędziowie zajmują się obsługą Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych – Pana Piotra Schaba. Kolejnym sędzią delegowanym do  Biura Krajowej Rady Sądownictwa był sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  – Pan Tomasz Szmydt (aktualnie cofnięty z tej delegacji w związku z doniesieniami medialnymi zarzucającymi mu współudział w akcji dyskredytowania innych sędziów, prowadzonej przez osoby powiązane z resortem Zbigniewa Ziobry).

Wbrew wcześniejszym deklaracjom Ministerstwa Sprawiedliwości, wnioski o udzielenie informacji publicznej nie zostały rozpatrzone w sposób przewidziany prawem również do 10 września 2019 r.

Pismem BK.I.328.2019 z 10 września 2019 r. resort Zbigniewa Ziobry poinformował, że „nie jest w stanie przekazać przedmiotowej listy”. Jako podstawę takiego stanowiska wskazano – oprócz opisanych już działań Prezesa UODO –  opinie Inspektora Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Zespołu Analiz Biura Ministra (bez wskazania treści tych opinii).

W opisany sposób resort Zbigniewa Ziobry wykonuje powinność wynikającą z treści art. 61 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

W sprawie będziemy podejmować dalsze czynności.

SSP „Iustitia”

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments