Uchwały Nr 1 i 2 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z dnia 29 sierpnia 2019r.

0
(0)

Uchwała Nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej

z dnia 29 sierpnia 2019r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej wyraża dezaprobatę dla działań Krajowej Rady Sądownictwa, zakończonych na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2019 r., podjęciem uchwał o przedstawieniu wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie i Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, objętych M.P. poz. 291 z 2018 r. i M.P. poz. 467 z 2018 r.

Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zapadły pomimo niezaopiniowania kandydatur przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej i nieprzedstawienia kandydatów wraz z właściwymi dokumentami, zgodnie z art. 58 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wykonującego uchwałę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie  i Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, podtrzymaną uchwałą tego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zgromadzenie krytycznie ocenia fakt pobrania z systemu teleinformatycznego danych o kandydatach z naruszeniem obowiązującej procedury nominacyjnej i w konsekwencji podjęcie uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP kandydatur na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i Małgorzaty Sławińskiej oraz na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie: Agnieszki Brygidyr-Dorosz, Michała Bukiewicza, Justyny Dołhy, Karola Kopcewicza, Emila Lewandowskiego, Michała Marcysiaka, Mariusza Metery, Piotra Mroczka, Katarzyny Naszczyńskiej, Anny Nisiobędzkiej, Iwony Podsiadłej i Katarzyny Religi.

Apelujemy zatem do Pana Prezydenta RP o powstrzymanie się od powoływania przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa w uchwałach nr 782/2019 i 785/2019 kandydatów na stanowiska Sędziów w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie i Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Powszechne zastrzeżenia budzi również dalsze procedowanie przez Krajową Radę Sądownictwa wobec braku ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych w sprawach
C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz w świetle treści opinii Rzecznika TSUE, a ponadto niewykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019 r. sygn. I OSK 4282/18.

Istotnym argumentem za wstrzymaniem się od powoływania przedstawionych kandydatur są również obecne w przestrzeni publicznej informacje mogące wskazywać na uwikłanie niektórych członków Krajowej Rady Sądownictwa w dyskredytowanie wybranych sędziów.

W ocenie Zgromadzenia powołanie na stanowiska sędziowskie przedstawionych w ten sposób kandydatów legitymizowałoby opisane naruszenia prawa polskiego i europejskiego.

Sprzeciw Zgromadzenia budzi czas i sposób procedowania przy obsadzania stanowisk sędziowskich, który pozostaje w rażącej dysproporcji z brakiem decyzji Pana Prezydenta co do kandydatur sędziów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa jeszcze w 2017 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie do:

– opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów Apelacji Warszawskiej leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;

– przedstawienia uchwały do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.

Uchwała Nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej

z dnia 29 sierpnia 2019r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej potępia decyzje Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Mariusza Łodki i Sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie Dariusza Drajewicza o zgłoszeniu swoich kandydatur na stanowiska Sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej pomimo braku ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz wobec treści wydanej już opinii Rzecznika TSUE, zgodnie z którą Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych w prawie Unii Europejskiej.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie do:

– opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów Apelacji Warszawskiej leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;

– przedstawienia uchwały do wiadomości SSA Mariusza Łodki i SSR Dariusza Drajewicza oraz następującym organom: I Prezesowi Sądu Najwyższego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych oraz Prezesowi Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments