HFPC zaniepokojona planami MEN ograniczenia działań antydyskryminacyjnych w szkołach

Foto: Najuan. Źródło: Wikipedia.org

„Przeciwdziałanie dyskryminacji powinno być jednym z priorytetowych obowiązków władz publicznych”

„Zasada równego traktowania i związany z nią zakaz dyskryminacji jest jedną z podstawowych zasad polskiego porządku prawnego, silnie związaną z zasadą demokratycznego państwa prawnego, opartego na poszanowaniu godności, którym zgodnie z Konstytucją RP jest Polska. (…) Wobec tego przeciwdziałanie dyskryminacji powinno być jednym z priorytetowych obowiązków władz publicznych, a w kontekście edukacji jego realizacja powinna zmierzać do tego, żeby żaden uczeń, a także nauczyciel, nie doświadczał nierównego traktowania w szkole” – napisała HFPC w liście do Minister Edukacji Narodowej.

W swoim wystąpieniu HFPC wskazała również, że działań antydyskryminacyjnych nie można utożsamiać z „promowaniem ideologii gender”, gdyż Konstytucja RP, a także wiążące Polskę umowy międzynarodowe, wskazują na obowiązek zapobiegania dyskryminacji (także w obszarze edukacji) z różnych przyczyn.

„Zarówno z prawa polskiego, jak i wiążących Polskę umów międzynarodowych, wynika obowiązek, ciążący na władzach publicznych, do podejmowania działań zmierzających do eliminowania dyskryminacji, także w obszarze edukacji. Dlatego też niezrozumiałe jest usuwanie zapisów dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji z przepisów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych, co może być odebrane jako przyzwolenie ze strony władz na działania stojące w sprzeczności z zasadą równego traktowania” – napisała HFPC.

Trzeba wzmacniać edukację antydyskryminacyjną, a nie ją likwidować

„Szczególnie w obecnej sytuacji, w której obserwujemy więcej reakcji i incydentów o charakterze dyskryminacyjnym, motywowanych uprzedzeniami, staje się ważne, żeby szkoły były miejscem nie tylko przekazywania wiedzy, ale także kształtowania postaw sprzyjających tolerancji i poszanowaniu praw człowieka” – mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

Pismo do Minister Edukacji Narodowej jest dostępne tutaj.

Ocena Czytelników
[Razem: 0 Średnio: 0]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o