SN: Kolejne pytanie prejudycjalne zostało wysłane do Trybunału Sprawiedliwości UE

6 sierpnia Sąd Najwyższy przesłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne w sprawie z odwołania sędzi SN Anny Owczarek od uchwały KRS (Opinia z dnia 12 lipca 2018 r. w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego).

Wcześniej, w poniedziałek (06.08), do Trybunału Sprawiedliwości UE zostały przesłane pytania prejudycjalne, które przedstawił Sąd Najwyższy postanowieniem w sprawie sygn. III UZP 4/18, o których informowaliśmy w komunikacie z dnia 2 sierpnia br.

Pytanie prejudycjalne, z którym 1 sierpnia 2018 r. Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału w sprawie z odwołania sędzi SN Anny Owczarek (sygn. akt III PO 6/18):

Czy art. 47 Karty Praw Podstawowych w związku z art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U.UE. Polskie wydanie specjalne Rozdział 05, Tom 04, s. 79) należy interpretować w ten sposób, że w przypadku wniesienia do sądu ostatniej instancji Państwa Członkowskiego środka zaskarżenia opartego na zarzucie naruszenia zakazu dyskryminacji ze względu na wiek wobec sędziego tego sądu wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu, sąd ten – w celu udzielenie ochrony uprawnieniom wynikającym z prawa unijnego przez zastosowanie środka tymczasowego przewidzianego w prawie krajowym – ma obowiązek odmówić zastosowania przepisów krajowych zastrzegających właściwość w sprawie, w której wniesiono środek zaskarżenia, dla komórki organizacyjnej tego sądu, która nie działa ze względu na niepowołanie orzekających w niej sędziów?

W sprawie tej Sąd Najwyższy postanowił wstrzymać wykonanie uchwały z dnia 12 lipca 2018 r. „Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 lipca 2018 r. w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego przez Annę Owczarek” przez nakazanie powstrzymania się od przekazania uchwały Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do czasu rozpoznania odwołania.

W związku ze skierowaniem do TSUE powyższego pytania prejudycjalnego Sąd Najwyższy 1 sierpnia br. wydał postanowienia o tożsamej treści w sprawach z odwołań sędziego SN Józefa Iwulskiego (sygn. III PO 4/18) oraz sędzi SN Marii Szulc (sygn. III PO 5/18) od uchwał KRS z dnia 12 lipca 2018 r.

SN_III-PO-0006-18_pytanie_prejudycjalne_Owczarek
SN_III-PO-0005-18_wstrzymanie_Szulc
SN_III-PO-0004-18_wstrzymanie_Iwulski
Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 8 Średnio: 3.4]

Jedna myśl na temat “SN: Kolejne pytanie prejudycjalne zostało wysłane do Trybunału Sprawiedliwości UE

  1. Wydaje się, że do tych odwołań stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej, którą zwykle składa się do sądu II instancji, a nie do SN. Podobno te odwołania wniesione zostały bezpośrednio do Sądu Najwyższego. Mogłoby zatem zrodzić się pytanie, na jakiej podstawie SN uznał się kompetentnym, aby sprawą tą się merytorycznie zająć. Kompetencje i właściwość SN z każdym dniem się rozszerzają. I słusznie. I tak właśnie być powinno.

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.