Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 23 maja 2018 roku

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wyraża swój sprzeciw wobec sposobu odwołania przez Ministra Sprawiedliwości prezesa i wiceprezesów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przed upływem ich kadencji.

Przerywanie przez Ministra Sprawiedliwości kadencji prezesów i wiceprezesów sądów na podstawie nietransparentnych przesłanek, bez udziału organów samorządu sędziowskiego jest działaniem wpływającym negatywnie i destrukcyjnie na niezależność sądów, prowadzącym do sprzecznego z Konstytucją pełnego podporządkowania sądów władzy wykonawczej.

Podkreślamy, iż decyzja o przerwaniu kadencji Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Wiceprezesów tego Sądu nie została w ogóle podana do wiadomości opinii publicznej.

Zebranie przypomina, że Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie wypowiedział się w dotychczasowym orzecznictwie, iż w celu utrzymania zasady podziału i równowagi władz, niezbędne jest wyposażenie organów przedstawicielskich środowiska sędziowskiego w prawo udziału w procesie obsady stanowisk w sądach powszechnych.

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy krytycznie ocenia powoływanie nowych prezesów i wiceprezesów bez jakiegokolwiek współudziału samorządu sędziów. Obawiamy się, że podejmowane działania spowodują wprowadzenie na stałe do apolitycznego dotąd sądownictwa praktyki powyborczej – cyklicznej, w pełni pozamerytorycznej wymiany kadr – od której polskie sądy były dotychczas wolne.

Zebranie zobowiązuje Prezesa Sądu Rejonowego dla m.t. Warszawy do zamieszczenia tekstów podjętych uchwał na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla ms.t. Warszawy, do przesłania ich odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, stowarzyszeniom sędziowskim „Iustitia” oraz „Themis”, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 1 Średnio: 2]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.