Sędziowie SA w Katowicach o płacach, brakach kadrowych, arbitralnym odwoływaniu prezesów oraz o fatalnych ustawach

Siedziba Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Foto: Polar 123. Źródło: Wikimedia Commons

1 grudnia Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach przyjęło cztery uchwały, dotyczące najważniejszych dla sądów i całego wymiaru sprawiedliwości kwestii, które w całości publikujemy:

UCHWAŁA NUMER 1 ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 1 GRUDNIA 2017 ROKU

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, nawiązując do uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 22 czerwca 2015 roku, zwraca uwagę na, podnoszony aktualnie przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, problem wynagrodzeń pracowników wspomagających pion orzeczniczy wymiaru sprawiedliwości (w tym urzędników, asystentów i kuratorów sądowych), które – w ocenie Zebrania Sędziów – od wielu lat nie spełniają postulatu godziwości, o jakim mowa w art. 13 Kodeksu pracy.
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach zwraca się zatem do Ministra Sprawiedliwości o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych na rok 2018, uwzględniającego konieczność uruchomienia ścieżek awansu zawodowego (blokowanych przez brak środków na wynagrodzenia) oraz pilną potrzebę podwyższenia wynagrodzeń wymienionych wcześniej grup pracowniczych, stosownie do rodzaju, ilości oraz jakości świadczonej przez nich pracy, a także kwalifikacji niezbędnych do jej wykonywania.

UCHWAŁA NUMER 2 ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 1 GRUDNIA 2017 ROKU

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach wyraża zaniepokojenie narastającymi od dwóch lat brakami kadrowymi w tym Sądzie.
Wskutek niewytłumaczalnego racjonalnie powstrzymywania się przez Ministra Sprawiedliwości od wykonania ustawowego obowiązku obwieszczania o zwolnionych stanowiskach sędziowskich w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach pozostaje nie obsadzonych 11 stanowisk, co stanowi blisko 20% całego stanu etatowego, i tak zbyt nikłego (zwłaszcza w kontekście ciągłego wzrostu ilości wpływających spraw i zwiększania zadań). Podejmowane od początku roku 2017 przez odwołane kierownictwo Sądu Apelacyjnego starania o przeciwdziałanie skutkom tak znacznych braków kadrowych przez delegowanie do orzekania w tym Sądzie wyróżniających się sędziów sądów okręgowych spotkały się z nieuzasadnioną odmową ze strony Ministra Sprawiedliwości.
Takie zaniechania oraz działania obstrukcyjne Ministra Sprawiedliwości już doprowadziły do spowolnienia rozpoznawania wpływających spraw, i – w dalszej perspektywie – będą skutkowały jeszcze większym spowolnieniem pracy orzeczniczej.
W związku z tym, w trosce o jakość pełnionej przez sędziów służby i w trosce o dobro obywateli, którym oni służą, Zebranie zwraca się do Ministra o niezwłoczne obwieszczenie o zwolnionych w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach stanowiskach sędziowskich w celu jak najszybszego ich obsadzenia.

UCHWAŁA NUMER 3 ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 1 GRUDNIA 2017 ROKU

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach wyraża stanowczy sprzeciw wobec arbitralnego, sprzecznego z konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy odwoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych i powoływanie w ich miejsce równie arbitralnie wyznaczonych przez siebie osób, nie zawsze cieszących się uznaniem środowiska sędziowskiego.
Zebranie uznaje za konieczne podkreślić, że odwołanie prezesa i wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Katowicach nie miało żadnego merytorycznego uzasadnienia, a forma, w jakiej zostało ono dokonane (przesłanie faksem) urągała elementarnym zasadom kultury.

UCHWAŁA NUMER 4 ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH
Z DNIA 1 GRUDNIA 2017 ROKU

Wobec trwających w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej prac nad zgłoszonymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niekonstytucyjnymi projektami ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, do których w pracach komisyjnych wprowadzone zostały równie niekonstytucyjne poprawki, Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wycofanie złożonych przezeń projektów, do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zaś – o odrzucenie tych projektów.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 2 Średnio: 3.5]

Jedna myśl na temat “Sędziowie SA w Katowicach o płacach, brakach kadrowych, arbitralnym odwoływaniu prezesów oraz o fatalnych ustawach

 1. Czy można Ustanowić PRAWO, NIE MAJĄC POJĘCIA O PRZEZNACZENIU PRAWA i Nie Uwzględniając PRZEZNACZENIA PRAWA?
  PRAWA SIĘ NIE STANOWI!! Co najwyżej można Ustanowić PRZEPISY PRAWA, CZYLI regulacje zstępne w stosunku do PRAWA i spełniające kryteria Przeznaczenia Prawa!
  PRAWO podlega Odkryciu albo Wyprowadzeniu Ze Źródeł!
  Jest taki jeden, który to zrobił!
  A te manipulacje z Prawem Rzekomo Stanowionym, moderowanym przez koleżków z tych samych uczelni co ten rzekomo niezależny Sędzia, TO TYLKO ZASŁONA DYMNA Aby owych Rzekomych Sędziów NIE MOŻNA BYŁO OBCIĄŻYĆ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ!
  Nie było nigdy i nie jest możliwym Stworzenie Przepisów Prawa przez osoby nie mające żadnego pojęcia o przeznaczeniu PRAWA! A taki status posiadają obsady Sejmu, wymysły których są moderowane przez obsady biur prawnych Rządu i Sejmu!
  A w obsadach owych biur koledzy ze studiów tych rzekomo niezależnych Sędziów! TO JEST PATOLOGICZNY SAMOGRAJ!
  Sprawdziło się oszukiwanie ludzi metodą na inkasenta!
  Sprawdziło się oszukiwanie ludzi metodą na wnuczka!
  Sprawdziło się oszukiwanie ludzi metodą na Policjanta!
  Sprawdziło się oszukiwanie ludzi i całych społeczeństw metodą na Sędziego i metodą na System Prawny!
  Co uświadomieni ludzie poszkodowani przez oszustów, ZWŁASZCZA PRZEZ OSZUSTÓW prawniczych zrobią?

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.